PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES ALS COMERÇOS (COVID-19)

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES ALS COMERÇOS (COVID-19)

Ahir dissabte 28 de novembre es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de la Castelló l’extracte de l’acord pel que es convoquen les subvencions en règim de concessió directa excepcional als comerços afectats econòmicament per la COVID-19.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils des del dilluns 30 de novembre (l’últim dia serà el 14 de desembre).

La presentació de la sol·licitud es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Borriol(https://borriol.sedelectronica.es/info.0), de conformitat amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que complisquen tots els requisits següents:

1) Que desenvoluparen una activitat comercial i/o de serveis, de caràcter minorista, abans de l’entrada en vigor de la declaració de l’Estat d’Alarma (14/03/2020), per al qual disposaren, en règim de propietat, arrendament, o qualssevol altres drets d’ús, del corresponent establiment comercial o de serveis obert al públic.

2) Serà necessari que l’activitat compte amb les necessàries llicències o permisos administratius, fiscals i/o laborals que permeten l’acompliment d’aquesta.
3) L’establiment ha d’estar situat en el terme municipal de Borriol.

4) Que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

5) L’activitat comercial de caràcter minorista ha d’haver sigut declarada en suspens en virtut de l’art. 10 del reial decret 463/2020, quedant excloses, per tant, les següents activitats minoristes:

a) d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.

b) establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics.

c) productes higiènics.

d) premsa i papereria.

e) combustible per a l’automoció.

f) estancs.

g) equips tecnològics i de telecomunicacions.

h) aliments per a animals de companyia.

i) comerç per internet, telefònic o correspondència.

j) tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili.

k) En qualsevol cas, se suspendrà l’activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l’autoritat competent, puga suposar un risc de contagi per les condicions en les quals s’estiga desenvolupant.

6) Si existeix personal contractat per a l’activitat desenvolupada, caldrà aportar copia compulsada del contracte de treball i de la situació d’alta o assimilada en el corresponent règim de la seguretat social.

Baixa’t tota la documentació.

Leave a reply