CEIP l’Hereu

Centre d’educació infantil i primaria l’Hereu

El CEIP l’Hereu s’ubica al carrer de la Constitució, número 2, i és l’única escola d’Infantil i Primària del municipi de Borriol. El telèfon per contactar amb el centre és el 964 73 83 50 i el correu electrònic és 12000571@gva.es

La consergeria de l’escola està gestionada per personal funcionari depenent de l’Ajuntament de Borriol, que col·labora de manera estreta amb l’equip directiu i el claustre de professorat per tal de donar suport a les tasques administratives i docents.

Compta amb serveis de menjador i transport, i desenvolupa diversos projectes escolars relacionats amb el currículum educatiu.

També es du a terme el servei d’escola matinera i vespertina, en el qual col·labora l’Ajuntament de Borriol. Al respecte, podeu consultar l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola matinera i vespertina al següent enllaç:

 

Per a més informació, i per veure l’actualitat més recent del centre, podeu fer clic al web del CEIP l’Hereu:

http://hereu.edu.gva.es/coleweb/