Mercat dels dissabtes

Mercat dels dissabtes

El dia setmanal de mercat a Borriol és el dissabte des de temps immemorials. Les parades que ofereixen els seus serveis són principalment d’alimentació (fruites, verdures, carnisseria, xarcuteria, productes ecològics, entre d’altres), així com roba i sabates.

La seua ubicació és la plaça de la Font, tot i que sol ser desplaçada de lloc a l’avinguda Rei En Jaume quan hi ha algun esdeveniment popular, o a altres indrets del nucli urbà.

La regulació del mercat està marcada en l’ordenança de venda no sedentària de Borriol, en compliment de la Disposició Transitòria Tercera del Decret 65/2012 de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària al territori valencià i la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç.

Podeu consultar l’Ordenança fiscal reguladora de la venda no sedentària al següent enllaç: