Equip Específic d’Intervenció en Infància i Adolescència (EEIIA)

Equip Específic d’Intervenció en Infància i Adolescència (EEIIA)

seafi

El Equip Específic d’Intervenció en Infància i Adolescència (EEIIA) és un recurs especialitzat de l’Ajuntament de Borriol que ofereix atenció psicològica i socioeducativa a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte; ofereixen una intervenció de caràcter integral als nuclis familiars. Aquest servei va dirigit a totes aquelles famílies empadronades en el municipi que precisen suport per a resoldre determinades dificultats.

Algunes de les tasques que es duen a terme són les següents:

-Realitzar l’acolliment de cada cas, a fi d’iniciar la relació terapèutica amb el menor i la seua família.

-Estudiar els informes aportats per l’equip social de base i completar la recollida d’informació per part de la xarxa de professionals (escolar, sanitària, policial, etc.) per al seu estudi.

-Explorar els recursos personals i de l’entorn (factors de protecció) que puguen reduir l’impacte del risc.

-Avaluar els factors de risc existents a l’entorn del menor i l’efecte que els mateixos poden ocasionar en el seu benestar.

-Valorar la situació del menor, establint un diagnòstic inicial que determine el nivell de risc i gravetat d’aquest, així com la línia d’intervenció més adequada.

-Estudiar, en el cas de reunificació familiar, els recursos familiars i socials de l’entorn del menor que pogueren afavorir el seu retorn amb la família d’origen.

-Elaborar un pla d’intervenció. Implementar aquest pla, en coordinació amb la resta de professionals de la xarxa de protecció.

-Elaborar els informes d’avaluació, derivació o tancament del cas, segons la fase d’intervenció.

-Observar l’entorn familiar del menor mitjançant visites domiciliàries.

-Desenvolupar i/o potenciar les competències dels progenitors per a un adequat acompliment de la funció parental.

-Ajudar la família a dinamitzar i mantindre una xarxa social de suport, que els permeta l’acompanyament en la satisfacció de les seues necessitats bàsiques, així com altres accions.

Per tal d’informar-vos al voltant d’aquest servei públic municipal, podeu adreçar-vos a les professionals del gabinet de Servei Socials de l’Ajuntament de Borriol, telefonant al  666 446 901, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.