Projectes d’urbanització

Projectes d’urbanització

Urb. l'Abeller

El terme municipal de Borriol està conformat per diferents nuclis de poblament dispers que responen a diferents models d’urbanització diferents. Des de l’Ajuntament de Borriol és voluntat procedir a la legalització d’aquestes entitats poblacionals, que requereixen de projectes que definisquen, justifiquen i valoren les diferents obres d’urbanització que s’han de dur a terme per tal de dotar i completar els serveis urbanístics exigibles als terrenys compresos en els seus àmbits.

Entre els serveis que cal contemplar, es troben, entre d’altres, els següents:

  • Xarxa de sanejament
  • Xarxa d’abastiment d’aigua potable
  • Xarxa de subministrament d’energia elèctrica
  • Xarxa d’enllumenat públic
  • Xarxa de telefonia
  • Xarxa viària i de senyalització
  • Jardineria i mobiliari urbà
  • Altres actuacions considerades d’interés urbanístic

Cal assenyalar, en aquests moments, el projecte elaborat per a la Urbanització de l’Abeller, que podem consultar en el següent enllaç:

https://borriol.sedelectronica.es/transparency/823ff776-5ccb-4876-a22d-156749324698/