Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

El SAD és un servei públic i gratuït municipal que dona suport a les persones dependents del municipi. Entre les principals tasques que du a terme estan col·laborar en les tasques d’higiene personal i vestit de les persones en situació de dependència, aportant l’ajuda precisa, així com realitzar, d’acord amb les instruccions dels tècnics, trasllats i mobilitzacions, així com donar suport a l’ambulació.

Altres tasques que tenen encomanades són les següents:

-Donar suport psicosocial i de comunicació.

-Parar atenció a famílies amb menors, orientant en l’alimentació, economia i tasques domèstiques.

-Preparar aliments i ajudar en la seua ingesta, segons les necessitats de l’usuari.

-Garantir i controlar la presa de medicació.

-Realitzar cures senzilles i exercicis d’estimulació.

-Mantindre reunions periòdiques, amb la Treballadora Social, la Psicòloga i resta d’equip de Serveis Socials, per al seguiment dels usuaris del SAD.

-Acompanyar a l’usuari per a la realització d’activitats o gestions: farmàcia, metge, compres, banc, etc.

-Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili, garantint les condiciones habitabilitat, higiene i ordre en aquelles persones que no puguen valdre’s per si mateixes.

-Efectuar qualsevol altra tasca pròpia de la seua categoria que li siga encomanada, d’acord amb la legislació vigent .

Per tal d’informar-vos al voltant de la inscripció d’un familiar en aquest servei públic municipal, podeu adreçar-vos a les professionals del gabinet de Servei Socials de l’Ajuntament de Borriol, telefonant al  666 446 901, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.