Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

El Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals establirà les mesures generals per a la prevenció d’incendis forestals, la defensa de les forests i terrenys forestals inclosos en el terme municipal, la protecció de les persones, béns i nuclis rurals, així com la promoció i adopció d’una política de prevenció adequada segons les necessitats i possibilitats de la població de Borriol. Segons el Pla de Prevenció d’incendis forestals de la Generalitat Valenciana, s’han de complir els següents objectius:

 • Conèixer i quantificar la dimensió del problema que suposa un incendi forestal.
 • Conèixer les causes i factors que afecten el risc, tant en el seu vessant territorial com temporal.
 • Disseny d’accions que han d’actuar sobre l’incendi abans que es produïsca:
 • Conciliació d’interessos en l’entorn forestal.
 • Missatges preventius.
 • Vigilància dissuasiva.
 • Accions sobre la massa forestal (eliminació de residus forestals, aclarides, obertura d’àrees tallafocs, etc.).
 • Formació en bones pràctiques.
 • Afavorir conductes de menor risc.
 • Minimitzar el nombre d’incendis produïts per causes antròpiques.
 • Minimitzar els danys derivats d´un incendi forestal

El Decret 163/1998, de 6 d’octubre, del Govern Valencià, aprova el Pla Especial enfront del risc d’Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana (PEIF), el qual defineix les mesures per a la consecució d’una lluita eficaç contra els incendis forestals, tant quant a evitar i previndre la seua producció com la seua extinció pròpiament dita, una vegada produït. El municipi de Borriol, està catalogat segons l’Annex IV del Decret 163/1998, del 6 d’octubre, com a municipi afectat per risc d’incendi forestal. És per això, que l’Ajuntament de Borriol ha decidit elaborar el present Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals o PLPIF.