Intervenció i Recaptació

Intervenció i Recaptació

Pablo Antón Barrera (Interventor) pablo.anton@borriol.es

Javier Guzmán Pérez (Tresorer) javier.guzman@borriol.es

María José Marmaneu Ruiz (Administrativa) mjose.marmaneu@borriol.es

Vanesa Gauchía Rodríguez (Auxiliar administrativa) vanesa.gauchia@borriol.es

Aquest servei desenvolupa el control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària de l’Ajuntament de Borriol, així com la comptabilitat, la tresoreria i la recaptació. En aquest servei es desenvolupen les següents competències:

Intervenció

L’àrea d’Intervenció és el servei municipal al qual li correspon el control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària de l’Ajuntament.

La funció interventora té per objecte fiscalitzar tots els actes de l’Ajuntament que donen lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que d’aquells es deriven, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

L’exercici de l’expressada funció comprén:

 • La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir dret o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors.
 • La intervenció formal de l’ordenació del pagament
 • La intervenció material del pagament.
 • La intervenció i comprovació material de les inversions i de l’aplicació de les subvencions.

Si en l’exercici de la funció interventora l’òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l’adopció de l’acord o resolució.

El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels Serveis de l’Ajuntament.

El control d’eficàcia té per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions.

També correspon a la Intervenció dur la comptabilitat local d’acord amb la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local aprovat pel Ministeri d’Economia i Hisenda i conforme al Pla General de Comptabilitat Pública.

Tresoreria

La funció de tresoreria comprén:

 • El maneig i custòdia de fons, valores i efectes de l’Entitat Local, de conformitat amb el que s’estableix en les disposicions legals vigents i, en particular:
  • La formació dels plans, calendaris i pressupostos de Tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l’Entitat per a la puntual satisfacció de les seues obligacions, ateses les prioritats legalment establides, conforme als acords adoptats per la Corporació, que inclouran informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de manera que es garantisca el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
  • L’organització de la custòdia de fons, valors i efectes, de conformitat amb les directrius assenyalades per la Presidència.
  •  La realització dels cobraments i els pagaments de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent, el Pla de Disposició de Fons i les directrius assenyalades per la Presidència, autoritzant juntament amb l’ordinador de pagaments i l’interventor els pagaments materials contra els comptes bancaris corresponents.
  • La subscripció de les actes d’arqueig.
 • L’elaboració dels informes que determine la normativa sobre morositat relativa al compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.
 • La direcció dels serveis de gestió financera de l’Entitat Local i la proposta de concertació o modificació d’operacions d’endeutament i la seua gestió d’acord amb les directrius dels òrgans competents de la Corporació.
 • L’elaboració i acreditació del període mitjà de pagament a proveïdors de l’Entitat Local, altres dades estadístiques i indicadors de gestió que, en compliment de la legislació sobre transparència i dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, despesa pública i morositat, hagen de ser subministrats a altres administracions o publicats en la web o altres mitjans de comunicació de l’Entitat, sempre que es referisquen a funcions pròpies de la tresoreria.

 Recaptació

La funció de gestió i recaptació comprén:

 • La prefectura dels serveis de gestió d’ingressos i recaptació.
 • L’impuls i direcció dels procediments de gestió i recaptació.
 • L’autorització dels plecs de càrrec de valors que s’entreguen als recaptadors, agents executius i caps d’unitats administratives de recaptació, així com el lliurament i recepció de valors a altres ens públics col·laboradors en la recaptació
 • Dictar la provisió de constrenyiment en els expedients administratius d’aquest caràcter i, en tot cas, resoldre els recursos contra la mateixa i autoritzar la subhasta de béns embargats.
 • La tramitació dels expedients de responsabilitat que procedisquen en la gestió recaptatòria.