Pla d’Igualtat

Pla d’Igualtat

pla igualtat

El Pla d’igualtat Municipal va dirigit a tot el personal de l’Ajuntament de Borriol, en general, i a les persones responsables de gestionar les polítiques, serveis i recursos, en particular, perquè incorporen l’enfocament de gènere en el seu quefer quotidià i presten atenció a les diferències per la raó de gènere oferint una resposta adequada ales necessitats i interessos específics de les dones.

* S’adreça a les dones desenvolupant actuacions que permeten superar les desigualtats que encara persistixen entre hòmens i dones com a conseqüència del model patriarcal.

* S’adreça als hòmens perquè revisen el model de masculinitat vigent i canvien actituds i comportaments sexistes i discriminatòries.

* I, per últim, s’adreça a la ciutadania, en general: per a fomentar una nova cultura organitzativa i un nou model de ciutadania que permeta desenvolupar la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.