Joventut

Joventut

setmana cultural

Durant el segon semestre de 2020 s’està procedint al procés selectiu d’una persona funcionària interna tècnica generalista coordinadora de polítiques integrals de joventut. Les funcions pròpies del lloc seran les que es deriven de la línia nominativa de la subvenció atorgada per l’IVAJ en el marc del “Pla de Finançament Concertat amb les Entitats Locals”.

ivaj

Aquest professional s’encarregarà d’aquestes línies de treball:

  1. Coordinació per al disseny i implementació de polítiques de joventut: amb les persones que treballen en l’àrea de joventut i en altres àrees de l’Ajuntament; amb el personal de joventut de l’àrea geogràfica; i amb l’IVAJ i amb el personal del contracte de suport a la Xarxa Jove, participant en sessions de formació i en les reunions de coordinació que s’establisquen.
  2. Promoció, en l’àmbit del municipi dels programes següents: com el Pla Jove (assessorar i col·laborar en l’elaboració, implementació, seguiment i avaluació del pla jove local, supramunicipal o comarcal de joventut) i educació en la participació, facilitant el contacte i la col·laboració entre associacions i/o grups de joves del municipi; impulsar i promoure la realització de trobades entre les persones joves i les diferents administracions, amb la finalitat de trobar un espai de diàleg i treball conjunt (Fòrum Jove); i realitzar un programa de foment de la participació en l’Instituts d’Educació Secundària (IES), associacions i grups de joves. A més a més, crear el Consell de la Joventut i coordinar-lo, així com programar les tasques a desenvolupar per a l’oci educatiu (mapa d’oci, carnet jove, voluntariat…).
  3. Informació sobre activitats i temes d’interés per a les persones joves que inclourà actuacions com la participació, d’acord amb l’IVAJ, en les activitats de joventut (fires, congressos, trobades, etc) que s’organitzen en el municipi; seguiment, avaluació i informe de les activitats, campanyes, actuacions i recursos que es realitzen; i col·laboració amb el personal de joventut en els serveis d’informació juvenil, sobre activitats, recursos, serveis i campanyes de la Generalitat dirigides a joves. A banda, durà a terme qualsevol altra funció relacionada amb les actuacions pròpies de l’àrea de joventut municipal.

El servei de joventut es prestarà, en tot cas, en règim de flexibilitat horària, degut a freqüents o regulars alteracions en els horaris de treball, incloent-hi festius o caps de setmana, sense que supose un augment de jornada, per a adaptar els temps de treball a les especials característiques d’aquest servei i lloc.