Consergeria CEIP l’Hereu

Consergeria CEIP l’Hereu

Belinda García Pachés (Conserge)

La conserge del CEIP l’Hereu s’encarrega d’obrir i tancar els accessos al recinte i les portes interiors de l’edifici, així com activar i desactivar l’alarma, a més de fer-se càrrec de l’encesa i correcte funcionament de la calefacció i de la il·luminació de les instal·lacions. Altres tasques que du a terme són el control i la vigilància de l’entrada i eixida d’escolars del centre, tocar el timbre per a avisar de l’entrada i parar atenció i informació personal o telefònica al públic. D’altra banda, es dedica a  fer tasques de suport al professorat: fotocòpies, repartiment de materials, etc. i de manteniment bàsic en les instal·lacions: arreglar i desembossar persianes, canviar bombetes i fluorescents, reparar panys, repassar pintura de parets i portes, desembossar vàters, etc.

Altres tasques que té encomanades són:

  • Realitzar diferents recollides per les aules, segons campanyes o activitats: taps de plàstic, roba usada, aliments, etc.
  • Revisar periòdicament el correcte estat de bombes contra incendis, extintors, així com d’instal·lacions i existències de material d’oficina.
  • Encarregar-se de contactar i coordinar-se amb l’empresa encarregada de la desinfecció trimestral de les instal·lacions.
  • Acudir a l’Ajuntament setmanalment per a recollir i/o entregar possibles notificacions.
  • Realitzar encàrrecs a petició de l’equip directiu: correus, xicotetes compres, etc.
  • Revisar i condicionar les dependències i instal·lacions per a realitzar les activitats que procedisca, traslladant i recol·locant mobiliari, així com obrir les instal·lacions quan les activitats es realitzen fora de l’època lectiva.
  • Retirar anualment tots els aparells i dispositius desbaratats per a la seua recollida i trasllat al parc de residus.