Secretaria i Registre

Secretaria i Registre

Joaquín Valls Calero (Secretari) joaquin.valls@borriol.es

Elena Cervera Escuder (Administrativa) elena.cervera@borriol.es

Rebeca Balaguer Pallarés (Auxiliar administrativa) rebeca.balaguer@borriol.es

Beatriz Renau Martín (Auxiliar administrativa) beatriz.renau@borriol.es

La funció pública de Secretaria integra la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. Com a serveis propis de l’àrea de Secretaria trobem:

Secretaria

⋅ Tramitació i gestió dels  assumptes que hagen de ser tractats pels òrgans de govern i les tasques derivades d’aquesta tramitació, com convocatòries, documentació, notificacions, actes, acords adoptats.

⋅ Emissió de certificats

⋅ Remissió d’informació preceptiva a les corresponents Administracions Públiques.

⋅ Control i custòdia del Registre d’Interessos dels membres de la Corporació, l’Inventari de Béns de l’Entitat Local i, si escau, el Registre de Convenis.

⋅ Expedició del certificat de signatura electrònica

⋅ Informació.

⋅ Emissió d’informes jurídics i assessorament jurídic legal en els expedients administratius que així siga requerit.

⋅ Actualització i publicació d’informació  en el portal de transparència.

⋅ Seguiment i control de la protecció de dades.

Arxiu municipal

Registre d’entrada

⋅ Tràmits relacionats amb el Padró municipal d’habitants

⋅ Tramitació de permisos de crema

Cementeri

⋅ Registre i tramitació d’inhumacions i exhumacions.

⋅ Remetre  llistat d’inhumacions a l’organisme competent.

⋅ Informació sobre tràmits, disponibilitat…