Normes subsidiàries i pgou

Normes subsidiàries de planejament de Borriol

Normes subsidiàries

La normativa urbanística vigent a Borriol són les Normes Subsidiàries de Planejament, aprovades definitivament per la Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports de la Generalitat Valenciana el dia 13 de juny de 1996. Aquestes normes han estat objecte de diferents modificacions parcials per tal d’adaptar-se a la realitat vigent del nostre municipi. El seu objectiu es fonamenta en l’ordenació urbanística del seu terme municipal i de la totalitat dels nuclis urbans que en ell es troben inclosos.

En el següent enllaç podeu accedir al text de les Normes Subsidiàries de 1996 i altres documents relacionats:

https://borriol.sedelectronica.es/transparency/8860929b-5322-4ae1-bb74-445cb29abfa1/