Consell de Medi Ambient

Consell de Medi Ambient

El Consell Municipal de Medi Ambient és l’òrgan sectorial d’assessorament i consultiu, creat per a facilitar i potenciar la participació ciutadana en relació a les competències municipals que es referisquen o afecten al medi ambient de l’Ajuntament de Borriol i es regirà pel que disposa aquest Reglament.

L’àmbit d’aplicació del Consell se circumscriu a l’àmbit territorial del terme municipal de Borriol, sense prejuí d’actuacions extramunicipals que es pogueren donar amb localitats vinculades geogràficament o socialment.

Són funcions d’aquest Consell:

  1. Assegurar la participació directa de la ciutadania, col·lectius, empreses i entitats interessades en l’àmbit de la competència municipal del medi ambient, estimulant la mateixa, oferint suport, assistència i reconeixement.
  2. Participar com a òrgan d’assessorament en matèria mediambiental quan l’Ajuntament de Borriol ho requerisca o a instància del mateix Consell.
  3. Detectar, analitzar i proposar criteris, activitats i programes d’actuació respecte al medi ambient en el seu àmbit territorial de competències, en defensa i coneixement del nostre medi ambient; recopilant informació, realitzant estudis i anàlisis, per tal de millorar els serveis mediambientals municipals.
  4. Reflexionar, estudiar i proposar els recursos econòmics per escometre les activitats i programes consensuats pel present Consell.
  5. Estimular la coordinació entre les diferents associacions, institucions i col·lectius que actuen en l’àmbit mediambiental de Borriol, tant públiques com privades, amb la finalitat d’executar les actuacions consensuades.

Per a més informació, podeu consultar el Reglament del Consell de Medi Ambient al següent enllaç: