Contractació i Personal

Contractació i Personal

Pilar Bolos Beltrán (Administrativa) pilar.bolos@borriol.es

Leonor Ucher Soler (Auxiliar administrativa) leonor.ucher@borriol.es  

Laura Personat Peris (Auxiliar administrativa)  laura.personat@borriol.es

La funció del servei de Personal és gestionar els recursos humans de l’Ajuntament i les seues relacions laborals d’acord amb la normativa, així com de la tramitació i gestió de qualsevol procés selectiu que resulte necessari per a cobrir necessitats del servei la seua posterior contractació.

En aquest servei es desenvolupen les següents competències:

  • Planificació i gestió de personal
  • Preparació del Capítol I de despeses del Pressupost Municipal.
  • Gestió de nòmines.
  • Tramitació de permisos, llicències o situacions  administratives que es puguen donar en l’empleat públic en la seua relació laboral amb l’Ajuntament.
  • Tramitació dels corresponents moviments que suposen la incorporació o cessament d’un empleat públic, com ara la tramitació d’un contracte, altes i baixes en la seguretat social  o qualsevol altre tràmit.
  • Processos selectius
  • Taules de Negociació
  • Informació
  • Atenció i informació tant al personal empleat públic de l’Ajuntament de Borriol com al públic que resulte interessat en matèria de personal.