Urbanisme

Urbanisme

Carlos Navarro Llopis (Arquitecte) carlos.navarro@borriol.es

Jesús Vidal Falcó (TAG) jesus.vidal@borriol.es

Matilde García Salom (Auxiliar administrativa) matilde.garcia@borriol.es

Benjamín Castellano (Arquitecte Tècnic) benjamin.castellano@borriol.es

Antonia Nando Ruíz (Auxiliar administrativa) antonia.nando@borriol.es

 

La funció del Servei d’Urbanisme és la definició i gestió del model d’evolució urbana del municipi de Borriol en el seu conjunt. Així mateix li correspon la planificació i gestió urbanística i medi ambient i la gestió del patrimoni municipal. Exerceix funcions de control dels actes d’ús, transformació i edificació del sòl mitjançant la tramitació de llicències i declaracions responsables, així com, de protecció de la legalitat urbanística.

En aquest servei es desenvolupen les següents competències:

 • Planificació i gestió urbanística
 • Tramitació de plans parcials.
 • Plans de reforma interior
 • Projectes d’urbanització
 • Modificacions puntuals.
 • Plans d’actuació integrada
 • Projectes de reparcel·lació
 • Projectes de compensació
 • Estudis de detall
 • Disciplina urbanística i ambiental

En relació amb les llicències urbanístiques:

 • Tramitació dels expedients de Llicències Urbanístiques de, en general, tots els actes de construcció o edificació i instal·lació, l’ocupació i la utilització dels mateixos, i d’ús del sòl que requerisquen de la preceptiva Llicència Municipal, d’acord amb la legislació vigent.
 • Tramitació dels expedients derivats d’infraccions urbanístiques.
 • Tramitació dels expedients sancionadors per infraccions urbanístiques.
 • Assumptes relacionats amb el Patrimoni municipal
 • Tramitar expedients patrimonials: partició, expropiació, adquisició i disposició onerosa, ús i aprofitament dels béns, alienació…etc.
 • Manteniment i tramitació de l’inventari municipal.
 • Control i gestió tècnica de les infraestructures municipals
 • Coordinació i execució de treballs a realitzar en el municipi per atendre els serveis i obres municipals.
 • Informació Territorial
 • Atenció i informació urbanística al públic.
 • Informació cadastral.