POLICIA LOCAL

Policia Local

policia

Plaça la Font, 17 (accés pel carreró)

Mòbil: 630 507 316

Telf: 964 321 461 (ext. 202)

Mail: policialocal@borriol.es

Servei durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

 

Llei Orgànica 2/86, de 13 de Març, de Forces i Cossos de Seguretat

Art. 53.1 Els Cossos de Policia local hauran d’exercir les següents funcions:

a) Protegir a les autoritats de les Corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el tràfic en el casc urbà, d’acord amb l’establit en les normes de circulació.

c) Instruir atestats per accidents de circulació dins del casc urbà.

d) Policia Administrativa, quant a les Ordenances, Bans i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.

i) Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establida en l’art. 29,2 d’aquesta llei.

f) La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.

g) Efectuar diligències de prevenció i quantes actuacions tendisquen a evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establit en les Juntes de Seguretat.

h) Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordenen grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a açò.

i) Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a açò