Policia Local

Policia Local

Policia Local  policia.local@borriol.es

Martín Bacas Naayen (Oficial Cap) martin.bacas@borriol.es

Telf. 630 507 316

D’acord amb la Llei orgànica 2/86, de 13 de Març, de Forces i Cossos de Seguretat, concretament en l’article 53.1 s’especifiquen les funcions que ha d’exercir el cos de la policia local. Entre d’altres, cal assenyalar que s’encarreguen de protegir a les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions. Així mateix, s’ocupen d’ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que s’estableix en les normes de circulació, i d’instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà. També duen a terme tasques administratives, en relació a les Ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.

I sobretot, són indispensables en la prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.

Per últim, s’encarreguen de vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordenen grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això, entre d’altres funcions.