Punt d’informació cadastral

Punt d’informació cadastral

Punt d'informació Cadastral

A l’Ajuntament de Borriol existeix un Punt d’Informació Cadastral (PIC), que presta els següents serveis:

 • Consulta de dades cadastrals no protegides, certificació de la referència cadastral i consulta de cartografia.
 • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides, pels titulars cadastrals, els seus representants o persones autoritzades per ells.
 • Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.
 • Consulta per als titulars cadastrals sobre informació relativa a les sol·licituds d’ajuda de l’última campanya de la Política Agrícola Comuna (PAC) en relació amb les parcel·les rústiques de la seua titularitat declarades en  aquestes.
 • Notificació d’acords cadastrals, tant per compareixença electrònica (amb clau concertada), com per compareixença presencial.
 • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides pels titulars cadastrals de les parcel·les confrontants, titulars o cotitulars de drets reals, d’arrendament i parceria així com hereus i successors (en els termes de l’article 53.1 c), d) i e) del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari).

*Nota: els hereus han d’aparéixer com a tals en Cadastre, si en Cadastre encara apareix com titular el/la difunt/a han d’acudir al Passeig de Ribalta de Castelló.

 • Recepció, digitalització i registre d’escrits i documentació relativa als procediments cadastrals.
 • Serveis integrals d’informació, així com d’assistència al ciutadà (confecció de declaracions i utilització de l’assistent gràfic).
 • Presentació electrònica de declaracions cadastrals en nom de l’interessat, per funcionari públic habilitat per a això.
Condicions d’accés als serveis prestats

Tindrà la condició de sol·licitant qui es persone en el Punt d’Informació Cadastral i sol·licite algun dels serveis prestats en els PIC, amb independència que actue per si o com a representant o autoritzat d’un tercer, i en aquest cas haurà de comptar amb la següent documentació:

 • Original del document acreditatiu de la representació o de l’autorització, o bé còpia d’aquests, prèvia exhibició dels documents originals.
 • Còpia del DNI de l’autoritzador que s’acompanyarà a l’escrit d’autorització.

Si actua mitjançant autorització pot utilitzar el següent model d’autorització.

El sol·licitant haurà d’identificar-se sempre davant el Punt d’Informació Cadastral mitjançant l’exhibició del seu Document Nacional d’Identitat o document identificatiu equivalent, sense que siga necessari aportar una còpia d’aquest.

L’obtenció de dades cadastrals protegides requereix una sol·licitud formal que ha de formular-se en el corresponent model que estarà a la disposició dels interessats en els Punts d’Informació Cadastral. El model es genera automàticament en el moment de realitzar la consulta en Cadastre. Una vegada signat pels sol·licitants, es té accés a la informació. El cost del certificat és de 2,40 € (preparem el rebut i l’entreguem juntament amb el certificat perquè els interessats vagen al banc, el paguen i deixen el justificant a l’entrada de l’Ajuntament de Borriol).