Brigada d’Obres i Serveis

Brigada d’Obres i Serveis

Abel Ramos Portolés (Encarregat) abel.ramos@borriol.es

Joan Bellés Safont (Peó) joan.belles@borriol.es

José Manuel Lázaro Moros (Peó) jmanuel.lazaro@borriol.es

La Brigada d’Obres i Serveis du a terme moltes funcions pel que a la reparació i manteniment de la via pública: modificacions o reposició de rajoles, vorades, llambordes, construir arquetes, ancorar fanals, posar i llevar senyals de trànsit, obrir i tancar rases, etc. Així mateix, es dedica a dur a terme treballs de reparació i manteniment en carreteres i carrers municipals: formigonar camins i cunetes, etc. o fer reparar i mantindré la xarxa de proveïment d’aigua potable, d’acord amb els materials i eines disponibles, donant avís en cas d’avaries d’envergadura. D’altra banda, s’encarreguen de dur a terme inhumacions, exhumacions, reduccions de restes i trasllat de cadàvers, així com encarregar-se de la cura i manteniment de les instal·lacions. A més a més, condueixen el camió municipal per recollir restes de poda, traslladar materials, traslladar tanques, taules, cadires, etc. i pintar, mensualment, la senyalització de guals i anàlegs, entre moltes altres atribucions que se li encomanen.