Consell de Cultura i Patrimoni

Consell Municipal de Cultura i Patrimoni

El Consell Municipal de Cultura i Patrimoni és un òrgan de participació ciutadana amb carácter consultiu i d’assessorament en matèria de cultura i patrimoni de l’Ajuntament de Borriol i es regirà pel que disposa aquest Reglament. L’àmbit d’aplicació del Consell se circumscriu a l’àmbit territorial del terme municipal de Borriol, sense prejuí d’actuacions extramunicipals que es pogueren donar amb localitats vinculades geogràficament o socialment.

Són funcions d’aquest Consell:

  1. Promoure i desenvolupar la participació de persones, col·lectius i entitats en el camp de la cultura, oferint el suport i l’assistència oportunes.
  2. Participar com a òrgan d’assessorament en matèria de cultura i patrimoni quan l’Ajuntament de Borriol ho requerisca, emetent informes sobre assumptes sobre els quals li siguen requerits per l’Ajuntament o els requerisca el mateix Consell.
  3. Programar activitats de difusió cultural i de conscienciació patrimonial entre el veïnat.
  4. Estimular la coordinació entre les diferents associacions, institucions i col·lectius que actuen en l’àmbit cultural de Borriol, tant públiques com privades.
  5. Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions que afecten a aspectos culturals i patrimonials del municipi de Borriol, a través d’aquest òrgan.
  6. Proposar mesures que s’orienten a donar resposta a les demandes o mancances culturals locals, per tal de millorar els serveis culturals municipals.
  7. Dissenyar activitats i accions en defensa i coneixement del patrimoni cultural i històric del municipi de Borriol.
  8. Estudiar, analitzar i avaluar les necessitats, problemes i propostes en relació a la participació.

Per ampliar aquesta informació podeu descarregar-vos el Reglament del Consell Cultura i Patrimoni en el següent enllaç: