CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A RESTAURAR CASES AL CENTRE HISTÒRIC

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A RESTAURAR CASES AL CENTRE HISTÒRIC

L’Ajuntament convoca, per primera vegada, una línia de subvencions de 15.000 euros per fomentar la rehabilitació de façanes i cobertes en immobles del centre històric. Les despeses podran ser per a teulades, pintura, fusteria, serralleria i instal·lacions, sempre que aquestes actuacions s’executen conforme a les ordenances, apliquen els criteris de restauració del Catàleg de Proteccions de Borriol i tinguen la sol·licitud de llicència d’obres posterior a l´1 de gener de 2021.

Demà dimecres, a les 19:00 hores, tindrà lloc una reunió explicativa a la sala d’actes de l’Ajuntament. Serà condició indispensable que les cases i edificis, objecte d’aquestes ajudes, estiguen situades dins dels límits del Centre Històric de Borriol, a excepció dels immobles recollits en l’Annex I.

El procediment per poder ser preceptor de les mateixes es durà a terme mitjançant concurrència competitiva i la totalitat de la subvenció es distribuirà en funció de la puntuació obtinguda. La quantia màxima que es podrà subvencionar per cada sol·licitud serà de 1.000 euros, sempre i quan no supere el total del pressupost de l’obra. En cas d’existir excedents en la partida, el tribunal podrà acordar repartir-los equitativament entre totes les peticions presentades i aquesta aportació veure’s incrementada. En qualsevol dels casos, aquesta aportació no superarà mai els 1.200 euros per sol·licitud ni serà inferior a 500 euros.

Les activitats subvencionables tindran en compte que les façanes hauran de respectar les normes d’integració paisatgística i es podran presentar propostes que milloren, integren, rehabiliten o eliminen els elements impropis. Podran ser actuacions que actuen sobre cablejats i instal·lacions elèctriques o de telefonia, comptadors de llum i d’aigua, antenes, aparells d’aire condicionat, aplacats ceràmics i de pedra, marcs no permesos, canals de plàstic o PVC, pedra o ceràmica vista, entre d’altres.

Les cobertes hauran de recuperar obligatòriament les tipologies originals, amb les bigues, els aïllants i les teules tradicionals, velles o envellides. Les solucions adoptades hauran de ser senzilles i en harmonia amb el voltant, evitant al màxim els fraccionaments excessius, així com els porxos, a excepció de les golfes o cambres tradicionals. Estaran prohibits els materials diferents als ceràmics, com les planxes de xapa metàl·lica, fibrociment, bigues prefabricades de formigó o pissarra, així com també les teules d’aspecte nou o sense patina superficial envellida i les teules planes o mixtes. No es permetrà baix cap concepte els aïllants de poliuretà, ni tampoc les baranes i ampits únicament d’obra.

No se subvencionarà la redacció del informe d’avaluació de l’edifici de manera aïllada a l’execució de les obres, ni tampoc actuacions de millora en miradors, terrasses, balcons correguts d’obra nova, reculades de qualsevol tipus, baix balcons amb peces serigrafiades d’aspecte industrial, ús del formigó, tancament amb enreixats metàl·lics o prefabricats, canalons i baixants de plàstic o de PVC, sòcols de ceràmica i rajoles vista, així com qualsevol aplacat amb lloses de pedra i altres actuacions que, d’acord amb el Catàleg de Proteccions, no es consideren pròpies de l’arquitectura tradicional borriolenca.

Baixa’t la convocatòria.

Leave a reply