ANUNCI EN EL TAULER D’ANUNCIS I PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT LLICÈNCIA AMBIENTAL

Havent-se presentat sol·licitud de llicència ambiental per a planta d’emmagatzematge, valorització i transferència de residus no perillosos i aparcament de vehicles i maquinària pesant amb emplaçament en la parcel·la 87 del polígon 6 del cadastre de rústica de Borriol per la mercantil *Ravi Obres Transports i Excavacions S.L.
En compliment de l’article 55.1 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana i la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental, es procedeix a obrir període d’informació pública per terme de trenta dies des de la inserció d’aquest Anunci en el Tauler d’anuncis i en la pàgina web de l’Ajuntament, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulen les al·legacions que estimen oportunes.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat l’expedient en les dependències municipals situades en la Plaça La Font, 17. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d’aquest Ajuntament en el següent enllaç:

https://borriol.sedelectronica.es/transparency/6d52625b-85c0-4669-ae4d-…

 

 

Leave a reply