OBRES DE CANALITZACIÓ D’AIGUA POTABLE

OBRES DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE

Ja han començat les obres de renovació de la canalització d’aigua potable.

Les presents obres es realitzen com a continuació de reposició de la conducció que connecta el depòsit de Vall d’UmbrÍ situat al sud de la població amb el depòsit general de la Rapa situat en la zona alta del poble. Es tracta d’una canonada de fibrociment de 150 mm de diàmetre, com a únic conducte de subministrament d’aigua potable al nucli urbà.

Esta canonada patix fugues i ruptures freqüents. Per tal motiu, l’Ajuntament de Borriol va escometre una primera fase de la reposició d’un tram d’esta conducció per canonada de polietilé.

Per a resoldre esta problemàtica es proposa donar continuïtat a la iniciativa municipal, procedint a la instal·lació d’un segon tram de 230 m de longitud de canonada de fibrociment per canonada de PE100 de ø160 mm i 16 atm. La proposta afecta els carrers:Mesó, Hereu, Plaça de La Font i Sanchis Guarner.

Cal ressaltar que a l’executar les obres en el centre del nucli urbà caldrà tindre una especial precaució per a minimitzar l’afecció a la resta de serveis que es troben instal·lats. Per això abans de començar les obres es realitzarà un reconeixement de la zona d’actuació amb un equip de georadar i radiodetecció i es marcaran tots els servicis existents. S’adjunta com a annex el plànol d’obra i els trams de la mateixa a fi de minimitzar les molèsties als veïns.

El pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs) ascendix a la quantitat de 48.000,00 € tot això segons el projecte redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Jose Daniel Gálvez Quílez i l’arquitecta tècnica Raquel Rambla Moliner.

Les presents obres s’enquadren dins de les subvencions per a inversions financerament sostenibles, obres als municipis de la província de Castelló per a l’exercici de 2018 de la Diputació Provincial de Castelló, publicada al BOP 66 de 2 de juny del 2018.

Leave a reply