Departaments de l’Ajuntament

Departaments de l’Ajuntament

Alcaldia

alcaldia

Hèctor Ramos Portolés (Alcalde) alcaldia@borriol.es

Secretaria i Registre

secretaria

Joaquín Valls Calero (Secretari) joaquin.valls@borriol.es

Elena Cervera Escuder (Administrativa) elena.cervera@borriol.es

Rebeca Balaguer Pallarés (Auxiliar administrativa) rebeca.balaguer@borriol.es

Beatriz Renau Martín (Auxiliar administrativa) beatriz.renau@borriol.es

La funció pública de Secretaria integra la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. Com a serveis propis de l’àrea de Secretaria trobem:

Secretaria

⋅ Tramitació i gestió dels  assumptes que hagen de ser tractats pels òrgans de govern i les tasques derivades d’aquesta tramitació, com convocatòries, documentació, notificacions, actes, acords adoptats.

⋅ Emissió de certificats

⋅ Remissió d’informació preceptiva a les corresponents Administracions Públiques.

⋅ Control i custòdia del Registre d’Interessos dels membres de la Corporació, l’Inventari de Béns de l’Entitat Local i, si escau, el Registre de Convenis.

⋅ Expedició del certificat de signatura electrònica

⋅ Informació. 

⋅ Emissió d’informes jurídics i assessorament jurídic legal en els expedients administratius que així siga requerit.

⋅ Actualització i publicació d’informació  en el portal de transparència.

⋅ Seguiment i control de la protecció de dades.

 

Arxiu municipal

 

Registre d’entrada

⋅ Tràmits relacionats amb el Padró municipal d’habitants

⋅ Tramitació de permisos de crema

 

Cementeri

⋅ Registre i tramitació d’inhumacions i exhumacions.

⋅ Remetre  llistat d’inhumacions a l’organisme competent.

⋅ Informació sobre tràmits, disponibilitat…

Jutjat de Pau

jutjat de pau

Antonia Sánchez Feliu (Jutgessa de Pau) antonia.sanchez@borriol.es

Laura Personat Peris (Auxiliar administrativa)  laura.personat@borriol.es

 

El Jutjat de pau de Borriol està integrat per Antonia Sánchez Feliu (Encarregada/Jutgessa de Pau) i Laura Personat Peris (Secretària del Jutjat de Pau).

Funciona com una oficina delegada del Registre Civil de Castelló i, per tant, és un servei públic pròxim per a tots el veïnat empadronat en aquest municipi. Les principals  gestions que poden ser sol·licitades a instàncies de part pels residents són:

Tràmits PRESENCIALS. És convenient sol·licitar cita prèvia (via telefònica o mail) per a informar detalladament de la documentació necessària i agilitzar el procés:

–         Inscripció de naixement, matrimoni o defunció.

–         Expedició de fe de vida i estat.

–         Tramitació d’expedients: de matrimoni, de canvi de nom i/o cognoms, filiació, rectificació registral de sexe…

–         Celebració de matrimonis civils.

–         Celebració d’actes de conciliació.

Tràmits A DISTÀNCIA: via telefònica o mail:

–         Expedició de certificats de naixement, matrimoni o defunció.

 

Per a sol·licitar més informació o resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema, estem a la vostra disposició. Salutacions cordials.

Contractació i Personal

contractació

Pilar Bolos Beltrán (Administrativa) pilar.bolos@borriol.es

Leonor Ucher Soler (Auxiliar administrativa) leonor.ucher@borriol.es  

Laura Personat Peris (Auxiliar administrativa)  laura.personat@borriol.es

 

La funció del servei de Personal és gestionar els recursos humans de l’Ajuntament i les seues relacions laborals d’acord amb la normativa, així com de la tramitació i gestió de qualsevol procés selectiu que resulte necessari per a cobrir necessitats del servei la seua posterior contractació. 

 

En aquest servei es desenvolupen les següents competències:

 

 • Planificació i gestió de personal

⋅ Preparació del Capítol I de despeses del Pressupost Municipal.

⋅ Gestió de nòmines.

⋅ Tramitació de permisos, llicències o situacions  administratives que es puguen donar en l’empleat públic en la seua relació laboral amb l’Ajuntament.

⋅ Tramitació dels corresponents moviments que suposen la incorporació o cessament d’un empleat públic, com ara la tramitació d’un contracte, altes i baixes en la seguretat social  o qualsevol altre tràmit.   

 • Processos selectius

 

 • Taules de Negociació

 

 • Informació

 ⋅ Atenció i informació tant al personal empleat públic de l’Ajuntament de Borriol com al públic que resulte interessat en matèria de personal.

Intervenció i Recaptació

intervenció

Pablo Antón Barrera (Interventor) pablo.anton@borriol.es

María José Marmaneu Ruiz (Administrativa) mjose.marmaneu@borriol.es

Vanesa Gauchía Rodríguez (Auxiliar administrativa) vanesa.gauchia@borriol.es

Raquel García Roca (Auxiliar administrativa) raquelgarciaroca@borriol.es

 

Aquest servei desenvolupa el control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària de l’Ajuntament de Borriol, així com la comptabilitat, la tresoreria i la recaptació. En aquest servei es desenvolupen les següents competències:

 

 Intervenció

 

L’àrea d’Intervenció és el servei municipal al qual li correspon el control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària de l’Ajuntament.

La funció interventora té per objecte fiscalitzar tots els actes de l’Ajuntament que donen lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que d’aquells es deriven, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

 

L’exercici de l’expressada funció comprén:

⋅ La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir dret o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons de valors.

⋅ La intervenció formal de l’ordenació del pagament

⋅ La intervenció material del pagament.

⋅ La intervenció i comprovació material de les inversions i de l’aplicació de les subvencions.

 

Si en l’exercici de la funció interventora l’òrgan interventor es manifestara en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, haurà de formular les seues objeccions per escrit abans de l’adopció de l’acord o resolució.

 

El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l’aspecte economicofinancer dels Serveis de l’Ajuntament.

 

El control d’eficàcia té per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions.

 

També correspon a la Intervenció dur la comptabilitat local d’acord amb la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local aprovat pel Ministeri d’Economia i Hisenda i conforme al Pla General de Comptabilitat Pública.

 

Tresoreria 

 

La funció de tresoreria comprén:

⋅ El maneig i custòdia de fons, valores i efectes de l’Entitat Local, de conformitat amb el que s’estableix en les disposicions legals vigents i, en particular:

 1. a) La formació dels plans, calendaris i pressupostos de Tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l’Entitat per a la puntual satisfacció de les seues obligacions, ateses les prioritats legalment establides, conforme als acords adoptats per la Corporació, que inclouran informació relativa a la previsió de pagament a proveïdors de manera que es garantisca el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.
 2. b) L’organització de la custòdia de fons, valors i efectes, de conformitat amb les directrius assenyalades per la Presidència.
 3. c) La realització dels cobraments i els pagaments de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent, el Pla de Disposició de Fons i les directrius assenyalades per la Presidència, autoritzant juntament amb l’ordinador de pagaments i l’interventor els pagaments materials contra els comptes bancaris corresponents.
 4. d) La subscripció de les actes d’arqueig.

 

⋅ L’elaboració dels informes que determine la normativa sobre morositat relativa al compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.

⋅ La direcció dels serveis de gestió financera de l’Entitat Local i la proposta de concertació o modificació d’operacions d’endeutament i la seua gestió d’acord amb les directrius dels òrgans competents de la Corporació.

⋅ L’elaboració i acreditació del període mitjà de pagament a proveïdors de l’Entitat Local, altres dades estadístiques i indicadors de gestió que, en compliment de la legislació sobre transparència i dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, despesa pública i morositat, hagen de ser subministrats a altres administracions o publicats en la web o altres mitjans de comunicació de l’Entitat, sempre que es referisquen a funcions pròpies de la tresoreria.

 

 Recaptació

 

La funció de gestió i recaptació comprén:

 

⋅ La prefectura dels serveis de gestió d’ingressos i recaptació.

⋅ L’impuls i direcció dels procediments de gestió i recaptació.

⋅ L’autorització dels plecs de càrrec de valors que s’entreguen als recaptadors, agents executius i caps d’unitats administratives de recaptació, així com el lliurament i recepció de valors a altres ens públics col·laboradors en la recaptació

⋅ Dictar la provisió de constrenyiment en els expedients administratius d’aquest caràcter i, en tot cas, resoldre els recursos contra la mateixa i autoritzar la subhasta de béns embargats.

⋅ La tramitació dels expedients de responsabilitat que procedisquen en la gestió recaptatòria. 

Urbanisme

Carlos Navarro Llopis (Arquitecte) carlos.navarro@borriol.es

Jesús Vidal Falcó (TAG) jesus.vidal@borriol.es

Matilde García Salom (Auxiliar administrativa) matilde.garcia@borriol.es

 

La funció del Servei d’Urbanisme és la definició i gestió del model d’evolució urbana del municipi de Borriol en el seu conjunt. Així mateix li correspon la planificació i gestió urbanística i medi ambient i la gestió del patrimoni municipal. Exerceix funcions de control dels actes d’ús, transformació i edificació del sòl mitjançant la tramitació de llicències i declaracions responsables, així com, de protecció de la legalitat urbanística. 

 

En aquest servei es desenvolupen les següents competències:

 

 • Planificació i gestió urbanística

⋅ Tramitació de plans parcials.

⋅ Plans de reforma interior

⋅ Projectes d’urbanització

⋅ Modificacions puntuals.

⋅ Plans d’actuació integrada

⋅ Projectes de reparcel·lació

⋅ Projectes de compensació

⋅ Estudis de detall

 

 • Disciplina urbanística i ambiental

En relació amb les llicències urbanístiques:

⋅ Tramitació dels expedients de Llicències Urbanístiques de, en general, tots els actes de construcció o edificació i instal·lació, l’ocupació i la utilització dels mateixos, i d’ús del sòl que requerisquen de la preceptiva Llicència Municipal, d’acord amb la legislació vigent.

⋅ Tramitació dels expedients derivats d’infraccions urbanístiques.

⋅ Tramitació dels expedients sancionadors per infraccions urbanístiques.

 

 • Assumptes relacionats amb el Patrimoni municipal

⋅ Tramitar expedients patrimonials: partició, expropiació, adquisició i disposició onerosa, ús i aprofitament dels béns, alienació…etc.

⋅ Manteniment i tramitació de l’inventari municipal.

 

 • Control i gestió tècnica de les infraestructures municipals

⋅ Coordinació i execució de treballs a realitzar en el municipi per atendre els serveis i obres municipals.

 

 • Informació Territorial

⋅ Atenció i informació urbanística al públic.

⋅ Informació cadastral.

Brigada d’Obres i Serveis

Abel Ramos Portolés (Encarregat) abel.ramos@borriol.es

Joan Bellés Safont (Peó) joan.belles@borriol.es

José Manuel Lázaro Moros (Peó) jmanuel.lazaro@borriol.es

 

La Brigada d’Obres i Serveis du a terme moltes funcions pel que a la reparació i manteniment de la via pública: modificacions o reposició de rajoles, vorades, llambordes, construir arquetes, ancorar fanals, posar i llevar senyals de trànsit, obrir i tancar rases, etc. Així mateix, es dedica a dur a terme treballs de reparació i manteniment en carreteres i carrers municipals: formigonar camins i cunetes, etc. o fer reparar i mantindré la xarxa de proveïment d’aigua potable, d’acord amb els materials i eines disponibles, donant avís en cas d’avaries d’envergadura. D’altra banda, s’encarreguen de dur a terme inhumacions, exhumacions, reduccions de restes i trasllat de cadàvers, així com encarregar-se de la cura i manteniment de les instal·lacions. A més a més, condueixen el camió municipal per recollir restes de poda, traslladar materials, traslladar tanques, taules, cadires, etc. i pintar, mensualment, la senyalització de guals i anàlegs, entre moltes altres atribucions que se li encomanen.

Serveis Socials

Blanca Guerola Agulleiro (Psicòloga) blanca.guerola@borriol.es

Ángeles Giménez Moreno (Treballadora Social) angeles.gimenez@borriol.es

María Luisa Meliá Vilarrocha (Servei d’Atenció a Domicili)

María Teresa Pallarés Safont (Servei d’Atenció a Domicili)

 

Aquest servei municipal comprén:

 

 • Servei d’atenció a la família i al menor

⋅ Desenvolupament de la relació terapèutica amb el menor i la seua família, avaluant els factors de risc existents a l’entorn del menor establint un diagnòstic inicial que determine el nivell de risc i gravetat del mateix

⋅ Elaboració i implementació en el seu cas de plans d’intervenció.

⋅ Ajudar la família a dinamitzar i mantindre una xarxa social de suport, que els permeta l’acompanyament en la satisfacció de les seues necessitats bàsiques.

⋅ Promoure la integració social i la utilització dels recursos del context on es desenvolupa el menor.

⋅ Elaborar estadístiques trimestrals dels serveis prestats.

⋅ Organitzar i desenvolupar tallers educatius.

 

 • Servei d’atenció, orientació i informació a individus o grups que presenten (o estan en risc de presentar) problemes d’índole social.

⋅ Prestar informació, orientació i assessorament en matèria d’acció social a persones, grups i institucions.

⋅ Detectar, estudiar, valorar i/o diagnosticar les necessitats i problemes socials.

⋅ Previndre l’aparició de situacions de risc social.

⋅ Planificar programes i projectes de promoció, prevenció i assistència de desenvolupament social en l’àrea de benestar social amb individus, grups i comunitats. 

⋅ Fer tasques d’intervenció, atenció directa, rehabilitació i inserció social de persones, grups, institucions i comunitats.

⋅ Tramitar prestacions socials i sol·licituds que tinguen a veure amb la Conselleria de Benestar Social.

⋅  Promoure la creació, desenvolupament i millora de recursos comunitaris, iniciatives i inserció social. 

⋅ Fomentar la integració, participació organitzada i el desenvolupament de les potencialitats de persones, grups i comunitats per a millorar la seua qualitat de vida. 

⋅  Exercir la funció de coordinació, interinstitucional i/o entre professionals dins d’una mateixa organització.

⋅  Mediar per a facilitar la comunicació entre les parts, ajudar en la formulació de propostes positives i acords, promoure la reflexió de les persones sotmeses a tensions i conflictes, generar confiança en les pròpies solucions de les parts implicades, derivar els casos cap a altres professionals quan la funció mediadora resulte insuficient o inadequada.

 

⋅ Impartir xarrades informatives a joves i població en general.

⋅ Assignació i repartiment d’aliments excedents de la UE.

⋅ Fer tasques d’acompanyament, en cas necessari, a menors en situació de desprotecció, persones majors o qualsevol usuari del servei que ho necessite.

 ⋅ Organitzar i/o col·laborar en actes d’associacions municipals.

 

 • Servei d’Ajuda a domicili

⋅ Col·laborar en les tasques d’higiene personal  de les persones en situació de dependència, aportant l’ajuda precisa.

⋅ Realitzar, trasllats i mobilitzacions, així com donar suport a l’ambulació.

⋅ Donar suport psicosocial i de comunicació.

⋅ Parar atenció a famílies amb menors, orientant en l’alimentació, economia i tasques domèstiques.

⋅ Preparar aliments i ajudar en la seua ingesta, d’acord amb les necessitats de l’usuari.

⋅ Realitzar les activitats de manteniment i neteja del domicili, garantint les condiciones d’habitabilitat, higiene i ordre en aquelles persones valdre’s per si mateixes.

 

 • Unitat de respir

⋅ Servei consistent en l’atenció diürna, en  espai municipal, de persones  en les quals concorren problemes de discapacitat física o deterioració cognitiva en fase inicial, mitjançant el desenvolupament de tallers i activitats per al  treball de la psicomotricitat.

Policia local

Policia Local  policia.local@borriol.es

Martín Bacas Naayen (Oficial Cap) martin.bacas@borriol.es

Telf. 630 507 316

 

D’acord amb la Llei orgànica 2/86, de 13 de Març, de Forces i Cossos de Seguretat, concretament en l’article 53.1 s’especifiquen les funcions que ha d’exercir el cos de la policia local. Entre d’altres, cal assenyalar que s’encarreguen de protegir a les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions. Així mateix, s’ocupen d’ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que s’estableix en les normes de circulació, i d’instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà. També duen a terme tasques administratives, en relació a les Ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.

I sobretot, són indispensables en la prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les lleis, en l’execució dels plans de Protecció Civil.

Per últim, s’encarreguen de vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la Policia de les Comunitats Autònomes en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordenen grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això, entre d’altres funcions.

Biblioteca

María Dolores García Vilar (Auxiliar Administrativa) biblio_borriol@hotmail.com

Telf. 600 932 084 / 637 327 174

 

La Biblioteca Pública Municipal de Borriol és un servei que dona l’Ajuntament a la ciutadania per fomentar l’hàbit lector entre tots els habitants de Borriol. Compta amb un ampli ventall de recursos que s’ofereixen gratuïtament als seus usuaris, com un servei de connexió a internet i col·leccions bibliogràfiques que van des d’edats infantils fins a llibres per a adults de tots els gèneres literaris. Així mateix, compta amb premsa diària escrita per poder ser consultada, un conjunt de revistes de temes variats, així com un sistema de préstec bibliotecari que posa a l’abast dels borriolencs i de les borriolenques milers de llibres clàssics i actuals. A través de les xarxes socials anuncia les activitats que es duen a terme puntualment, com contacontes i jornades de portes obertes, així com es publiciten les darreres obres adquirides.

Museu i Oficina de Turisme

Neus Arquer Gasch (Directora del Museu) neus.arquer@borriol.es

Telèfon: 607 48 96 31

 

La seu del Museu d’Història de Borriol (MUHBO) i de l’Oficina de Turisme s’ubica en la Casa de la Vila, un dels edificis civils més importants del patrimoni de Borriol. Datada l’any 1788 per una inscripció a la portalada, és una construcció d’estil neoclàssic amb tres alçades, la planta baixa amb les presons, on es conserven els gravats i dibuixos parietals realitzats pels presoners, la planta noble on estava el saló de plens de l’antic ajuntament i la segona planta, escola de xiquets fins a mitjans del segle XX. L’actual edificació es troba construïda sobre el solar de la Casa del Consell del segle XV, de la que únicament conserva un arc ogival gòtic, que formaria part de la llotja i que es localitza a la planta baixa de l’edifici actual.

Dinamitzadora Cultural

Lluïsa Ros Bouché (Tècnica Cultural) lluisa.ros@borriol.es

 

La dinamitzadora cultural i educativa de Borriol s’encarrega d’un nombrós seguit d’actovotats, entre les quals es troben pProgramar i executar activitats d’animació a la lectura dirigides a xiquets d’infantil i primària, mensualment i amb efemèrides assenyalades (Fira del Llibre, Setmana Cultural i de la Joventut, Festivitats locals, Dia del Llibre, 9 d’Octubre, etc.). Així mateix, organitza i promociona totes aquelles activitats i esdeveniments d’interés social desenvolupades tant en el Centre de Formació d’Adults, l’Ajuntament i la Biblioteca, i recapta els dubtes i inquietuds dels usuaris de les activitats. D’altra banda, es dedica a dissenyar l’Agenda Cultural i Esportiva trimestralment, incloent  tallers i activitats d’interés social, i promocionar i divulgar els esdeveniments culturals organitzats per l’Ajuntament. Un dels aspectes més importants dels quals es fa càrrec és d’organitzar, gestionar, coordinar i fomentar les activitats, serveis i cursos de formació, col·loquis, xarrades, seminaris i altres activitats no contemplades en l’Agenda Cultural i Esportiva però promogudes igualment per l’Ajuntament. Per últim, també es dedica a captar persones per a la seua formació en el centre de formació de persones adultes i donar suport a la gestió del claustre de professorat, tant en les accions formatives com en la gestió administrativa, entre moltes altres activitats.

Poliesportiu

 

Juan José Portolés Segura (Conserge) – Telf. 600 913 294

El conserge del poliesportiu s’encarrega de fer tasques de gestió, manteniment, vigilància i control del Poliesportiu, Trinquet Municipal, pista esportiva del CEIP l’Hereu, parcs canins, edifici polifuncional així com altres edificis i instal·lacions municipals. A banda, examina el bon estat i correcte funcionament de les instal·lacions municipals, així com atén i informa els usuaris i el personal interessat.

Altres tasques que du a terme són:

-Obrir i tancar les instal·lacions del Poliesportiu, així com  Trinquet Municipal, pista esportiva del CEIP l’Hereu, parcs canins, edifici polifuncional així com altres edificis i instal·lacions municipals i connectar l’alarma en els llocs que ho requerisquen.

-Encarregar-se de la reserva d’ús de les instal·lacions esmentades, així com de revisar el comprovant de pagament de la corresponent taxa.

-Fer tasques de manteniment bàsic en les instal·lacions i de difusió de les activitats que es duen a terme en aquestes.

-Vetlar pel correcte ús del material esportiu de propietat municipal.

-Condicionar les instal·lacions per a les activitats a desenvolupar: pujar o baixar canastres, col·locar porteries, posar cadenats, i anàlegs etc.

-Comprovar les existències de material esportiu per a la seua reposició i elaborar un inventari actualitzat.

-Donar suport en el muntatge d’esdeveniments desenvolupats en les instal·lacions esportives i assistir als mateixos per a prestar l’ajuda necessària.

Consergeria CEIP l’Hereu

Belinda García Pachés (Conserge)

 

La conserge del CEIP l’Hereu s’encarrega d’obrir i tancar els accessos al recinte i les portes interiors de l’edifici, així com activar i desactivar l’alarma, a més de fer-se càrrec de l’encesa i correcte funcionament de la calefacció i de la il·luminació de les instal·lacions. Altres tasques que du a terme són el control i la vigilància de l’entrada i eixida d’escolars del centre, tocar el timbre per a avisar de l’entrada i parar atenció i informació personal o telefònica al públic. D’altra banda, es dedica a  fer tasques de suport al professorat: fotocòpies, repartiment de materials, etc. i de manteniment bàsic en les instal·lacions: arreglar i desembossar persianes, canviar bombetes i fluorescents, reparar panys, repassar pintura de parets i portes, desembossar vàters, etc. Altres tasques que té encomanades són:

-Realitzar diferents recollides per les aules, segons campanyes o activitats: taps de plàstic, roba usada, aliments, etc.

-Revisar periòdicament el correcte estat de bombes contra incendis, extintors, així com d’instal·lacions i existències de material d’oficina.

-Encarregar-se de contactar i coordinar-se amb l’empresa encarregada de la desinfecció trimestral de les instal·lacions.

-Acudir a l’Ajuntament setmanalment per a recollir i/o entregar possibles notificacions.

-Realitzar encàrrecs a petició de l’equip directiu: correus, xicotetes compres, etc.

-Revisar i condicionar les dependències i instal·lacions per a realitzar les activitats que procedisca, traslladant i recol·locant mobiliari, així com obrir les instal·lacions quan les activitats es realitzen fora de l’època lectiva.

-Retirar anualment tots els aparells i dispositius desbaratats per a la seua recollida i trasllat al parc de residus.