PLE ORDINARI DE 30 DE MAIG AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DE 30 DE MAIG AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 30 de maig en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar per unanimitat l’esborrany de l’acta de data 13 de maig de 2024.

Es va aprovar per unanimitat l’expedient 1519/2024 que versava sobre la proposta del grup PP per a l’adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre FMVP i la GVA per a mobilitzar sòl públic per a la promoció i construcció d’habitatge PBLCA.

Per unanimitat també es va aprovar, l’expedient 1754/2024 que versava sobre la proposta del grup Veïns de Borriol sobre la legalització urbanitzacions Vall d’Umbri i Monte Cristina.

El punt 4 es va aprovat per unanimitat, Expedient 1753/2024 proposta del grup polític Veïns de Borriol bonificació ibi habitatges amb plaques solars.

El punt 5 de l’ordre del dia, Expedient 1603/2024. Modificació reglament de procediment de declaració de la situació de risc de persones menors d’edat, es va aprovar per unanimitat.

Es va aprovar amb 6 vots a favor de Compromís per Borriol i PSPV i 6 abstencions del PP, Veïns de Borriol i Ciutadans, l’expedient 1778/2024 reconeixement extrajudicial de crèdits (rec 05/2024).

Es va aprovar amb 6 vots a favor de Compromís per Borriol i PSPV i 6 abstencions del PP, Veïns de Borriol i Ciutadans, l’expedient 1777/2024 reconeixement extrajudicial de crèdits (rec 04/2024).

Es van aprovar amb 10 vots a favor de Compromís per Borriol, PSPV, PP i Ciutadans i 2 abstencions de Veïns de Borriol, el punts 8, 9 i 10 de l’ordre del dia referents a: Expedient 1812/2024. crèdit extraordinari finançat per romanent de tresoreria per a despeses generals, Expedient 1813/2024. suplement de crèdit finançat per romanent de tresoreria per a despeses generals, i Expedient 1405/2024. adhesió al servici de enginyeria interna Diputació Provincial de Castelló.

En l’activitat de control es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 844/2024 a la 1025/2024, i dels expedients 1638/2024. Informe estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 1T 2024, i Expedient 1482/2024. Tancament i Liquidació del Pressupost 2023.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.