CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE MAIG/2024

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE DE MAIG/2024

El dijous 30 de maig es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació l’esborrany de l’Acta de data 13 de maig de 2024

2. Expedient 1519/2024. proposada grup PP per a l’adhesió al Conveni Marc de col·laboració entre FMVP i la GVA per a mobilitzar sòl públic per a la promoció i construcció d’habitatge PBLCA.

3. Expedient 1754/2024. proposada grup veïns de Borriol legalització urbanitzacions Vall d’Umbri i Monte Cristina

4.Expedient 1753/2024. proposada grup polític Veïns de Borriol bonificació ibi habitatges amb plaques solars

5.Expedient 1603/2024. Modificació reglament de procediment de declaració de la situació de risc de persones menors d’edat

6.Expedient 1778/2024. reconeixement extrajudicial de crèdits (rec 05/2024)

7.Expedient 1777/2024. reconeixement extrajudicial de crèdits (rec 04/2024)

8.Expedient 1812/2024. crèdit extraordinari finançat per romanent de tresoreria per a despeses generals

9.Expedient 1813/2024. suplement de crèdit finançat per romanent de tresoreria per a despeses generals.

10.Expedient 1405/2024. adhesió al servici de enginyeria interna Diputació Provincial de Castelló

B) Activitat de control

11. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia de la núm. 844/2024 a la 1025/2024, ambdues inclusivament.

12. Expedient 1638/2024. Informe estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 1T 2024

13. Expedient 1482/2024. Tancament i Liquidació del Pressupost 2023

C) Precs i preguntes

El Ple es podrà seguir per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu en directe (clica ací).