PLE ORDINARI DE 27 DE MARÇ AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DE 27 DE MARÇ AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dimecres 27 de març en el canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar els següents punts:

Es va aprovar l’esborrany de l’acta de data 29 de febrer de 2024.

Es van aprovar per unanimitat els punts del ordre del dia següents: 4. expedient 1130/2024. aprovació inicial de la modificació del pla local de cremes per a adaptar-lo al nou rlf, 5. expedient 1114/2024. aprovació text consolidat planejament vigent, 6. expedient 2339/2022. revisió cartografia de delimitació de nuclis de població, edificacions o instal·lacions susceptibles de patir risc d’incendi, 7. expedient 680/2024. aprovació pla estratègic de subvencions 2024 i 8. expedient 879/2024. orde de continuïtat del servici de rsu i neteja viària i acceptació indemnització exercici 2024

Es va aprovar amb 11 vots a favor, de Compromís per Borriol, PSPV i Ciutadans, i 2 vots en contra de Veïns de Borriol, l’expedient 378/2024. elaboració i aprovació del pressupost general de l’Ajuntament de Borriol 2024.

També es va aprovar, amb 7 vots a favor de Compromís per Borriol i PSPV i 6 vots en contra de Ciutadans, PP i Veïns de Borriol, el punt 3 de l’ordre del dia que versa sobre l’expedient 1107/2024. delegació del ple en la JGL en relació amb els preus públics locals.

En l’activitat de control es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 502/2024 a la 673/2024.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Pots vore el Ple en el canal de YouTube de l’Ajuntament.