PARTICIPACIÓ PÚBLICA.- PLA D’ACCIÓ PER AL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE.- APORTACIÓ D’OBSERVACIONS I OPINIONS

PARTICIPACIÓ PÚBLICA.- PLA D'ACCIÓ PER AL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE.- APORTACIÓ D'OBSERVACIONS I OPINIONS

Per l’Ajuntament de Borriol s’ha redactat el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible del municipi.

Mitjançant el present tràmit de participació pública qualsevol ciutadà pot formular OBSERVACIONS I OPINIONS al mateix en el TERMINI DE 20 DIES, a contar de l’endemà de la publicació en el tauler d’anuncis, de cara a l’elaboració del Pla definitiu i la seua aprovació.

Pot accedir al contingut del document en el següent enllaç:

https://borriol.sedelectronica.es/transparency/e481f5ee-f8d0-4688-8e6f-aa42d66af6a8/

L’observacions i opinions seran remeses a l’Ajuntament a través del registre d’entrada general.

Un PACES és un instrument de planificació local a llarg termini que aborda simultàniament l’acció de mitigació, adaptació al canvi climàtic i la pobresa energètica amb una visió global del municipi.

L’objectiu principal d’un PACES és comptar amb una ferramenta municipal que descriga el camí a seguir per a elaborar plans que aborden de manera integral la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, en línia amb les polítiques europees i estatals en la matèria i donar resposta als compromisos adquirits amb el Pacte de les Alcaldies.

Entre els objectius del Conveni de Aarhus està el de garantir els drets de participació del públic en la presa de decisions en assumptes mediambientals per a contribuir a la protecció del dret a viure en un medi ambient adequat per a la salut i el benestar de les persones i al suport públic de les decisions adoptades.

D’acord amb la Directiva 2003/35/CE el Parlament Europeu i del Consell de 26 de maig per la qual s’establixen mesures per a la participació del públic en l’elaboració de determinats plans i programes relacionats amb el medi ambient, la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana i la Llei 4/2023, de 13 d’abril, de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme de la Comunitat Valenciana, es contínua amb el procediment de participació pública iniciat amb la jornada informativa-participativa realitzada en el Saló de Plens Municipal en data 21 de març de 2024.