SORTEIG DE LA IX CAMPANYA NADALENCA DE COMPRES PER BORRIOL

SORTEIG DE LA IX CAMPANYA NADALENCA DE COMPRES PER BORRIOL

Ja tenim els números premiats de la IX Campanya nadalenca de Compres per Borriol.

Estes ajudes tenen caràcter postpagable, de manera que l’abonament de les mateixes requeriran prèvia justificació.

La despesa només podrà realitzar-se en els comerços locals que participen en la campanya. A este efecte, una vegada realitzat el sorteig, els interessats hauran de validar el bitllet a l’Ajuntament i se’ls facilitarà una relació dels locals que participen en la campanya.

El termini màxim serà de dos mesos des de la publicació del resultat del sorteig en la pàgina web i en el tauler d’anuncis municipal, termini en el qual els beneficiaris realitzaran les seues compres i es guardaran les factures i tiquets de compra per a aportar-los a l’Ajuntament amb el compte justificatiu. En els documents haurà de figurar la data i nom del comerç.

Una vegada realitzat el sorteig i presentada el compte justificatiu conforme a les indicacions establides, i sobre la base del model adjunt com a Annex III de l’ordenança, l’òrgan instructor analitzarà les justificacions presentades i emetrà informe en el qual s’especificarà:

Persona beneficiària, amb indicació expressa de la data del sorteig.

Import de l’ajuda concedida.

Comprovació del compte justificatiu presentat.

Conformitat/disconformitat motivada respecte a la justificació presentada.

Si és el cas, proposta dirigida a l’òrgan competent en ordre a l’abonament de la subvenció, amb indicació de la persona beneficiària i import.

Si és el cas, proposta dirigida a l’òrgan competent en ordre a la declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció. És competència d’Alcaldia, previ informe proposta emès per l’òrgan instructor, la convocatòria de les ajudes, així com l’aprovació del compte justificatiu presentat.

Els números premiats són els següents:

200€: 17374 Estanc Borriol
9297 Panaderia Silverio
18376 L’Antiga carnissería
17624 Joieria Paco Zaragozá
14268 Estanc Borriol
100€: 9831 Estanc Borriol
20010 Panaderia Sorilluch
21947 Racó de la Font
24113 Moda Valls
75€: 24564 Farmàcia Latasa
12883 Moda Valls
4347 Estètica Mª José
7454 Pub Carajillo
50€: 9304 Panaderia Silverio
2116 Permusic
19550 Joieria Paco Zaragozá
16275 Germans Chiva
50€: PERRUQUERIA COLORS
CARNISSERA JULIO

Enhorabona a tots els premiats!!

#Borriol
#BorriolÉsComerç