INFORMACIÓ PÚBLICA LLICÈNCIA AMBIENTAL

INFORMACIÓ PÚBLICA LLICÈNCIA AMBIENTAL

En el dia d’ahir s’ha inserit en el tauler d’anuncis municipal edicte d’informació pública de llicència ambiental i d’obres com a obres o usos provisionals sol·licitada per Don Sergio Llinares Ribes en relació amb l’activitat consistent en NUCLI ZOOLÒGIC D’ÈQUIDS (EXPLOTACIÓ EQUINA) amb emplaçament en la PDA. BENADRESA 312 (RC 6433507YK4363S0001BJ-Registrals 1495 i 2359), parcel·la classificada pel Planejament vigent com a sòl urbanitzable sense ordenació detallada (Expedient Gestiona 1621/2022).

El procediment de referència se sotmet a informació pública per termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquell en què tinga lloc la publicació, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els qui ho consideren convenient, formulen les al·legacions que estimen oportunes.

L’expedient es podrà examinar en l’Àrea d’Urbanisme d’este Ajuntament, situat en Plaça La Font, 17, durant l’horari de 09.00 a 14.00 hores.

Pot consultar els projectes en el següent enllaç:

https://borriol.sedelectronica.es/transparency/52bb7e32-0003-4a31-be36-f9a5030f62d9/