INFORMACIÓ PÚBLICA LLICÈNCIA AMBIENTAL

INFORMACIÓ PÚBLICA LLICÈNCIA AMBIENTAL

UNITAT DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE A VEHICLES AMB RESTAURANT-CAFETERIA- BOTIGA

En el dia de hui s’ha inserit en el tauler d’anuncis municipal edicte d’informació pública de llicència ambiental sol·licitada per la mercantil RAVI INICIATIVES MEDIAMBIENTALS SL referida a l’activitat d’unitat DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE A VEHICLES AMB RESTAURANT-CAFETERIA- BOTIGA amb emplaçament en la Carretera Comarcal 238, número 12 de Borriol, parcel·la amb referència cadastral 8141501YK4384S0001KL situada en el polígon industrial ZI-1, classificada pel Planejament vigent com a sòl urbà amb la qualificació de ZI-1 ús industrial (Expedient Gestiona 2329/2023)

El procediment de referència se sotmet a informació pública per termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquell en què tinga lloc la publicació, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els qui ho consideren convenient, formulen les al·legacions que estimen oportunes.

L’expedient es podrà examinar en l’Àrea d’Urbanisme d’este Ajuntament, situat en Plaça La Font, 17, durant l’horari de 09.00 a 14.00 hores.

Pot consultar els projectes en el següent enllaç:

https://borriol.sedelectronica.es/transparency/6105025f-9cec-4d40-940e-a1de708b44ff/