PLE ORDINARI DEL 26 D’OCTUBRE AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL 26 D'OCTUBRE AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 26 d’octubre en el canal de YouTube corporatiu.

Es van aprovar els esborranys de les actes de les sessions de dates 7 i 28 de setembre de 2023.

Es va aprovar per unanimitat l’expedient 1.469/2021 Centre de Dia Pla Convivint/12/2021 sobre el reajustament d’anualitats.

Amb els vots a favor de Compromís i el PSPV, l’abstenció de Ciutadans i el vots en contra de Veïns de Borriol i el PP es va aprovar el Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2023.

Per unanimitat es va aprovar l’expedient 2.473/2023 referent a la renúncia de la regidora María Lidón Sobrino Tellols.

Es va elegir per a Esther Alafont Linares com a nova jutgessa de pau titular.

Es va aprovar l’Expedient 2.538/2023 Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI) amb els vots a favor de Compromís i el PSPV i els vots en contra de Veïns de Borriol, Ciutadans i el PP.

Amb els vots a favor de Compromís, PSPV i Ciutadans, l’abstenció del PP i el vot en contra de Veïns de Borriol l’Expedient 2.536/2023 Suplement de crèdit diverses aplicacions pressupostàries.

Es va aprovar l’Expedient 2.539/2023 corresponent a la Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) amb els vots a favor de Compromís, PSPV i Ciutadans i els vots en contra de Veïns de Borriol i el PP.

Amb els vots a favor de Compromís i el PSPV, l’abstenció de Ciutadans i els vots en contra de Veïns de Borriol i el PP l’Expedient 2.540/2023 sobre Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa d’Aigua.

Amb els vots a favor de Compromís i el PSPV i els vots en contra del PP, Ciutadans i Veïns de Borriol es va aprovar l’Expedient 2.541/2023 corresponent a la Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de Fems.

Es va incloure en l’ordre del dia per unanimitat el compromís d’adhesió durant 5 anys al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia i es va aprovar amb els vots a favor de Compromís, PSPV, Ciutadans i el PP i l’abstenció de Veïns de Borriol.

En l’activitat de controls es va donar compte de l’Expedient 1.178/2023 de l’informe de morositat del tercer trimestre 2023. i de les resolucions d’alcaldia de la 1.127/2023 a la 1.337/2023.

Va finalitzar amb precs i preguntes.