CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE D’OCTUBRE/2023

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE D'OCTUBRE/2023

El dijous 26 d’octubre es realitzarà el ple ordinari a partir de les 20:00 h amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions de dates 7 i 28 de setembre de 2023.

2. Expedient 1.469/2021. Centre de Dia Pla Convivint/12/2021. Reajustament d’anualitats.

3. Expedient 2.654/2023. Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 2/2023.

4. Expedient 2.473/2023. Renúncia de la regidora María Lidón Nebot Tellols.

5. Expedient 1.987/2023. Elecció al càrrec de jutge/jutgessa de pau titular.

6. Expedient 2.538/2023. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI).

7. Expedient 2.536/2023. Suplement de crèdit diverses aplicacions pressupostàries.

8. Expedient 2.539/2023. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

9. Expedient 2.540/2023. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa d’Aigua

10. Expedient 2.541/2023. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa de Fems.

B) Activitat de control

11. Expedient 1.178/2023. Dació compta informe de morositat del tercer trimestre 2023.

12. Dació de compte de les resolucions d’alcaldia de la 1.127/2023 a la 1.337/2023.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir en directe en la Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu (cliqueu ací).