1.258.566,28 € PER AL CENTRE DE DIA

1.258.566,28 € PER AL CENTRE DE DIA

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ens ha concedit 1.258.566,28 € per a la construcció d’un Centre de Dia emmarcat en el Pla Convivint.

Ahir dilluns 19 de juny es va publicar al DOGV l’anunci relatiu a extractes de resolucions de delegacions de competències en matèria d’infraestructures de serveis socials a diversos ajuntaments de la Comunitat Valenciana dins del Pla d’Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 on està inclosa la delegació de competències per a la construcció i equipament del futur Centre de Dia per al nostre poble.

Mitjançant la Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de 8 de maig, s’ha resolt delegar en el nostre Ajuntament totes aquelles actuacions tècniques necessàries per a la construcció d’un centre de dia per a persones majors dependents a l’avinguda de Saragossa, núm. 5. Per a la realització d’aquesta actuació es finança l’Ajuntament, per import d’1.258.566,28 €, a càrrec dels crèdits consignats en la línia pressupostària T1136000, «Finançament delegacions competències infraestructures de serveis socials», del capítol VII, «Transferències de capital», del programa pressupostari 311.30, Planificació i coordinació d’infraestructures de serveis socials, d’aquesta conselleria.

L’abast de les actuacions objecte de la delegació és el següent:

– Redacció del projecte d’execució, de possibles modificats, i supervisió de projectes.

– La contractació.

– Les actuacions relacionades amb l’execució de l’obra: direcció facultativa, liquidació i recepció.

Clicant ací pots obtindre la resolució de la delegació de competències.