INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LLICÈNCIA AMBIENTAL D’UN CENTRE ASSISTENCIAL

INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE LLICÈNCIA AMBIENTAL D'UN CENTRE ASSISTENCIAL

En el dia d’avui s’ha inserit en el tauler d’anuncis municipal edicte d’informació pública de llicència ambiental i urbanística referida a l’activitat consistent en centre assistencial amb emplaçament al Carrer Palau, 2 (Ref. Cad. 9869101YK4396N0001ME) sol·licitada per la mercantil Centro de Día Abadía Borriol SL.

El procediment de referència se sotmet a informació pública per termini de 20 dies, a comptar a partir de l’endemà a aquell en què tinga lloc la publicació, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els qui ho consideren convenient, formulen les al·legacions que estimen oportunes.

L’expedient es podrà examinar a l’àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, situat en la Plaça de La Font, 17, durant l’horari de 09:00 h a 14:00 h.

Pot consultar els projectes clicant ací.

Leave a reply