PLE ORDINARI DEL MES D’ABRIL DE 2022 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES D’ABRIL DE 2022 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 28 d’abril al canal de YouTube corporatiu.

Es van tractar el punts següents: Es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de data 31 de març de 2022.

Es va aprovar per 10 vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol, PSPV i Ciutadans l’Expedient 804/2022 a la modificació de crèdit per a l’adquisició d’un etilòmetre.

Es va donar compte de l’Expedient 630/2021. Memòria final Pla Estratègic de Subvencions any 2021.

Es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions any 2022 per unanimitat.

Per unanimitat es va aprovar l’Expedient 510/2022. Planejament General. Catàleg de Protecció de Borriol. Secció Patrimoni Cultural. Sol·licitud inici avaluació ambiental i territorial.

Es va aprovar el Pla Territorial Municipal front a emergències de Borriol per unanimitat.

Es va aprovar per 11 vots a favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i PP i 2 abstencions del PSPV i Ciutadans l’Alteració de la línia límit entre els termes municipals de Borriol i Castelló de la Plana.

Es va aprovar per unanimitat com a Declaració institucional “per a instar el govern de l’Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals.

Es va donar compte de l’informe resum control intern 2021.

Es va donar compte de les resolucions d’alcaldia de la número 259/2022 a la 346/2022.

Per despatx extraordinari s’ha aprovat convalidar el decret 2022/246 referent a la modificació puntual núm. 32 de les NNSS de Borriol. Es va aprovar per unanimitat.

Va finalitzar amb Precs i Preguntes.

Leave a reply