CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE/2020

El pròxim dijous 1 d’octubre es realitzarà el Ple ordinari correponent del mes de setembre a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l’acta de la sessió de data 10 de setembre de 2020

2.Expedient 1549/2020. Pla de Sanejament 2020-2022

3.Expedient 1559/2020. Modificació Ordenança fiscal reguladora del IVTM

4.Expedient 1553/2020. Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids

5.Expedient 1552/2020. Modificació d’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IBI

6.Expedient 846/2020. Modificació de Crèdit 05/2020 Crèdit Extraordinari Vehicle Brigada

 7.Expedient 1563/2020. Modificació de Crèdit 28/2020 Suplement de Crèdit Reciplasa

8.Expedient 989/2020. Ordenança Concessió Ajudes Comerços Locals Covid-19

B) Activitat de control

9. Expedient 28/2020. Donar compte INFORMACIÓ PMP I MOROSITAT MINHAP 2n TRIMESTE 2020

10.Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia de la 678/2020 a la 752/2020 (ambdues inclusivament)

C) Precs i preguntes

11.Prec Grup PP presentat per Registre d’Entrada 2020-E-RE-1231

12.Prec Grup PP presentat per Registre d’Entrada 2020-E-RE-1233

Leave a reply