ACTIVITAT FÍSICA A L’AIRE LLIURE

ACTIVITAT FÍSICA A L'AIRE LLIURE

Avui divendres 1 de maig s’ha publicatal BOE l’orde que establix les condicions en què les persones de 14 anys i cap avant podran realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la vigència de l’estat d’alarma.

S’habilita a les persones de 14 anys i cap avant, a circular per les vies o espais d’ús públic per a la pràctica de les activitats físiques permeses per l’Orde SND380/2020 de 30 d’abril i queda permesa la pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requerisca contacte amb tercers, així com els passejos.

Les dites activitats es podran realitzar una vegada al dia i durant les franges horàries previstes i que són les següents:

a) La pràctica d’esport individual i els passejos només podran dur-se a terme entre les 6:00 hores i les 10:00 hores i entre les 20:00 hores i les 23:00 hores.

b) Aquelles persones que requerisquen eixir acompanyades per motius de necessitat i les persones majors de 70 d’anys podran practicar esport individual i passejar entre les 10:00 hores i les 12:00 hores i entre les 19:00 hores i les 20:00 hores. Les persones majors de 70 anys podran eixir acompanyades d’una persona convivient d’entre 14 i 70 anys.

Durant els passejos es podrà eixir acompanyat d’una sola persona convivient i sempre es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili. La dita limitació no serà aplicable a la pràctica no professional de qualsevol esport individual, estant esta permesa dins del municipi on es residix.

Durant la pràctica de les activitats físiques autoritzades per esta orde haurà de mantindre’s una distància interpersonal amb tercers del menys dos metres i s’hauran d’evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguen existir aglomeracions.

Es podrà circular per qualsevol via o espai d’ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades i no es podrà fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a desplaçar-se a vies o espais d’ús públic a fi de practicar l’activitat física prevista en esta orde.

Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de l’Orde SND/370/2020, de 25 d’abril, sobre les condicions en què han de desenrotllar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que queda redactat en els següents termes

La dita circulació queda limitada a la realització d’un passeig diari, de màxim una hora de duració i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor, entre les 12:00 hores i les 19:00 hores

Els recordem que el municipi de Borriol té més de 5.000 habitants.

Tot allò contingut en la mencionada orde i exposat anteriorment produirà efectes a partir de demà dissabte 2 de maig.

Leave a reply