SELECCIÓ D’UN COORDINADOR DE POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT

SELECCIÓ D'UN COORDINADOR DE POLÍTIQUES INTEGRALS DE JOVENTUT

En el BOP d’avui dijous 5 de març s’han publicat les bases específiques reguladores per a la selecció de personal per al nomenament d’un funcionari interí generalista coodinador de polítiques integrals de joventut de conformitat amb la subvenció nominativa S52770000 de l’Institut Valencià de la Joventut.

Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu es dirigiran a l’alcalde-president de la Corporació i es presentaran deguda­ment emplenades d’acord amb el model de sol·licitud i es presentaran al registre general de l’Ajuntament (plaça La Font, 17. 12190 Borriol) o en la forma que determina l’article 16.4 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques dins dels 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

En cas de presentar la sol·licitud per qualsevol dels mitjans previstos en aquesta llei, s’ha de remetre un correu electrònic a l’adreça: personal@borriol.es, en el qual han de comunicar la presentació de la sol·licitud i acompanyar-la d’una còpia de la instància presentada i segellada per l’organisme corresponent, abans de la finalització del termini d’admissió de sol·licituds.

El lloc de treball està dotat amb les retribucions corresponents al grup A, subgrup A2, 14 pagues anuals, incloses les dues extraordinàries, triennis i altres retribucions complementàries que li corresponguen conformement a la legislació vigent i acords municipals i atenent a la línia nominativa que es concedisca.

 

Pots seguir tot el procediment en el Portal de Transparència corporatiu.

Leave a reply