PARCS CANINS | PARQUES CANINOS | CANINE PARKS

PARCS CANINS | PARQUES CANINOS | CANINE PARKS

[valencià]

PARCS CANINS — HORT DEL BASTER (Borriol sud) I EL PALMAR (Borriol nord)

HORARI:  de 7:30 a 22:00 h

NORMES D’ÚS:

 1. Per poder usar el recinte caldrà estar degudament identificats i inscriure’s prèviament en el cens de l’Ajuntament de Borriol.
 2. El recinte està dedicat exclusivament a mascotes canines i sempre haurà de tindre les portes tancades. Lligueu bé els animals per entrar i eixir del recinte.
 3. Els propietaris són sempre els responsables legals dels animals, els quals hauran d’estar vigilats en tot moment.
 4. Les mascotes han de dur sempre collar, per facilitar la seua separació en cas d’enfrontament.
 5. No podran entrar gossos amb collars de pues i punxes ni tampoc mascotes amb comportaments violents.
 6. No entreu gosses en zel ni animals que no estiguen degudament vacunats i que no complisquen la normativa higiènica i sanitària vigent.
 7. Arreplegueu sempre les deposicions amb la granera i el recollidor i dipositeu-les en les papereres habilitades a tals efectes.
 8. Arruixeu bé les miccions amb líquids de neteja d’orins, per tal de mantindre net el recinte.
 9. Els gossos potencialment perillosos hauran de portar boç sempre, així com aquells gossos amb característiques semblants (forta musculatura, grans mandíbules, agressivitat).
 10. Si el vostre gos desenvolupa un comportament agressiu, haureu de traure’l immediatament del recinte.
 11. Queda prohibit banyar i donar menjar a les mascotes.
 12. Queda totalment prohibit menjar, fumar i beure dins del recinte per part dels propietaris.
 13. El fet d’utilitzar els parcs canins implica acceptar cadascuna de les normes d’ús anteriorment citades, als efectes legals que se’n puguen derivar.

 

Gràcies per la vostra visita i gaudiu de la vostra estada.

 

Regidoria de Policia

Ajuntament de Borriol

_______________

 

[castellano]

PARQUES CANINOS — HORT DEL BASTER (Borriol sur) Y EL PALMAR (Borriol norte)

HORARIO:  de 7:30 a 22:00 h.

NORMAS DE USO:

 1. Para poder usar el recinto es necesario estar debidamente identificados e inscribirse previamente en el censo del Ayuntamiento de Borriol.
 2. El recinto está dedicado exclusivamente a mascotas caninas y siempre deberá tener las puertas cerradas. Atad bien los animales para entrar y salir del recinto.
 3. Los propietarios son siempre los responsables legales de los animales, los cuales tendrán que estar vigilados en todo momento.
 4. Las mascotas tienen que llevar siempre collar, para facilitar su separación en caso de enfrentamiento.
 5. No podrán entrar perros con collares de púas y pinchos ni tampoco mascotas con comportamientos violentos.
 6. No entréis perras en celo ni animales que no estén debidamente vacunados y que no cumplan la normativa higiénica y sanitaria vigente.
 7. Recoged siempre las deposiciones con la escoba y el recojedor y depositadlas en las papeleras habilitadas a tales efectos.
 8. Rociad bien las micciones con líquidos de limpieza de orines, para mantener limpio el recinto.
 9. Los perros potencialmente peligrosos tendrán que llevar bozal siempre, así como aquellos perros con características parecidas (fuerte musculatura, grandes mandíbulas, agresividad).
 10. Si vuestro perro desarrolla un comportamiento agresivo, tendréis que sacarlo inmediatamente del recinto.
 11. Queda prohibido bañar y dar comida a las mascotas.
 12. Queda totalmente prohibido comer, fumar y beber dentro del recinto por parte de los propietarios.
 13. El hecho de utilizar los parques caninos implica aceptar cada una de las normas de uso anteriormente citadas, a los efectos legales que se puedan derivar.

 

Gracias por vuestra visita y disfrutad de vuestra estancia.

 

Concejalía de Policía

Ayuntamiento de Borriol

 

________________

 

[english]

CANINE PARKSHORT DEL BASTER (South Borriol) AND EL PALMAR (North Borriol)

OPENING TIME: from 7:30 a.m. to 10:00 p.m.

RULES OF USE:

 1. In order to use this site, the dog must be properly identified and  registered previously in the Borriol City Council census.
 2. The enclosure is exclusively dedicated to canine pets and you should always have the doors closed. Tie the animals well to enter and leave the enclosure.
 3. The owners are always legally responsible for the animals, which will have to be monitored at all times.
 4. Pets must always wear a collar, to facilitate their separation in case of confrontation.
 5. Dogs with barbed or spiked collars are not allowed, nor pets with violent behavior.
 6. Do not enter bitches in heat or animals that are not properly vaccinated and that do not comply with current hygiene and sanitary regulations.
 7. Always collect the depositions with the broom and the picker and deposit them in the bins enabled for this purpose.
 8. Spray urination well with urine cleaning liquids to keep the enclosure clean.
 9. Potentially dangerous dogs must always wear muzzles, as well as dogs with similar characteristics (strong muscles, large jaws, aggressiveness).
 10. If your dog develops aggressive behavior, you will have to remove it immediately from the enclosure.
 11. It is forbidden to bathe and give food to pets.
 12. It is strictly forbidden to eat, smoke and drink inside the enclosure by the owners.
 13. The fact of using the canine parks implies accepting each of the rules of use mentioned above, for the legal effects that may be derived.

 

Thank you for your visit and enjoy your stay.

 

Police department

City Council of Borriol

Leave a reply