JA ES PODEN SOL·LICITAR ELS PERMISOS DE CREMAR

JA ES PODEN SOL·LICITAR ELS PERMISOS DE CREMAR

Ja es poden sol·licitar els permisos per a crema de marges de cultius o restes agrícoles. Com cada dimarts els serveis forestals passaran a validar-los. Es podrà cremar a partir de dijous 17 d’octubre.

Els demanem molta precaució i que tinguen en compte les normes d’ús següents:

1. Esta autorització no tindrà validesa en els dies amb vent de ponent i si, iniciats els treballs, es produïra l’aparició d’este, se suspendrà immediatament l’operació i s’apagarà el foc. En tot cas, no serà vàlida quan la data d’autorització coincidisca amb els dies declarats per la Generalitat de preemergència 3 o 2 per risc d’incendis forestals amb un grau de perillositat alt i/o extrem. En este cas, l’autorització quedarà prorrogada per a l’endemà de la desaparició del perill. El nivell de preemergència es pot consultar a l’enllaç: http://www.112cv.gva.es/incendios-forestales

2. L’horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissers o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, queden tancats al període horari comprés entre l’orto i les 13.30 hores, moment en el que ha de quedar extingida. Es deixa en suspens, fins a nova orde, totes les accions o activitats arreplegues en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que establix la present resolució (Resolució de 10 de març de 2014 de la DGPEIE).

3. No s’abandonarà la vigilància de la zona de crema fins que el foc estiga totalment apagat i transcórreguen 2 hores sense que s’observen brases.

4. Esta autorització serà vàlida si prèviament a la crema s’ha netejat de brosses i matoll una faixa d’amplària suficient, i no inferior en cap cas als dos metres al voltant d’on es vol realitzar la crema.

5. La persona autoritzada prendrà totes les mesures complementàries que considere oportunes, i en tot moment serà el responsable de tots els danys que puga causar.

6. Quan l’acumulació o emmagatzemament siga de llenya, residus agrícoles o residus forestals, este no podrà realitzar-se ni en els camins forestals, ni en una franja de 10 metres d’ample a cada costat d’estos.

7. En el moment d’efectuar l’activitat, la persona interessada estarà en possessió de l’autorització.

8. El període d’autorització mai serà superior a 15 dies des de la data d’inici d’esta. Si per qualsevol circumstància sobrevinguda la crema no poguera realitzar-se eixe dia per al qual va ser sol·licitada i sempre que es donen les condicions de seguretat requerides, el sol·licitant podrà realitzar-la en un període no superior a 15 dies des de la data sol·licitada.

9. Altres: S’adjuntaran en un full a banda.

Baixa’t la sol·licitud en pdf.

Més informació en http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios

Artxiu:

Leave a reply