INFORMACIÓ PÚBLICA DE LLICÈNCIA AMBIENTAL

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LLICÈNCIA AMBIENTAL

En el dia d’avui s’ha  inserit en el tauler d’anuncis municipal l’edicte d’informació pública de llicència ambiental referida a l’activitat consistent en una nau industrial de fabricació i venda de ferramentes per a materials petris i similars amb emplaçament en sòl urbà d’ús industrial ZI-1, referència cadastral 8447402YK4384N0007SJ  (expedient Gestiona 2019/0240), sol·licitada per la mercantil Abujardar y Texturas  S.L.

El procediment de referència es somet a informació pública per termini de 20 dies, a comptar a partir de l’endemà a aquell en què tinga lloc la publicació, per tal que les persones físiques o jurídiques, associacions de veïns i qui ho considere convenient, formulen les al·legacions que consideren oportunes.

L’expedient es podrà examinar en l’Àrea d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, en la Plaça de la Font núm. 17, durant l’horari de 9:00  a 14:00 h. Es poden consultar els projectes punxant ací.

Leave a reply