BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

S’ha obert el termini per a sol·licitar les beques per a la realització d’estudis universitaris per a alumnes matriculats en el curs 2018/2019 a les universitats públiques que integren el Sistema Universitari Valencià.

Segons les bases vos remarquem el que hem considerat més important:

Primer. Persones beneficiàries 

1. Es podrà sol·licitar la beca per a la realització d’estudis universitaris per l’alumnat matriculat, durant el curs acadèmic 2018/2019, a les universitats públiques que integren el Sistema universitari valencià, així com els seus centres públics adscrits.

2. L’alumnat matriculat a universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques podrà sol·licitar beca únicament per al grau en Veterinària.

Segon. Objecte 

1. Per a l’alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consistirà en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits matriculats. Aquest import serà l’establit en el Decret 140/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2018/2019. (DOGV 8.387 de 20/set/2018). 

2. Per a l’alumnat matriculat a universitats privades o a centres privats adscrits a universitats públiques, aquesta beca consistirà en una ajuda per al pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats en primera i/o segona matrícula. La quantia d’aquesta beca serà igual al preu mínim, d’un estudi amb la mateixa experimentalitat, establit en el Decret 140/2018, abans esmentat.

Cinqué. Lloc i termini de presentació de les sol·licituds 

L’alumnat haurà d’emplenar per via telemàtica el formulari de sol·licitud que apareix en l’adreça d’internet que s’indica a continuació: http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/ayudas-y-becas 

Una vegada emplenada la sol·licitud per via telemàtica, s’haurà d’imprimir i presentar als centres on els sol·licitants formalitzen la matrícula dels seus estudis. També als registres de les universitats i en qualsevol altra de les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

En el cas que els sol·licitants optaren per presentar la seua sol·licitud en una oficina de Correos d’Espanya, ho faran en sobre obert perquè cada imprès siga datat i segellat per separat pel personal de Correos abans de ser certificat. Les sol·licituds es podran presentar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al dia 15 de febrer de 2019.

Baixa’t la resolució i l’extracte publicats al DOGV i consulta el procediment per a poder ser beneficiari.

Artxiu:

Leave a reply