OBLIGATS A RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

OBLIGATS A RELACIONAR-SE ELECTRÒNICAMENT AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

De conformitat amb el que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l’exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no (no obstant això, reglamentàriament, les Administracions puguen establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seua capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quede acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris).

En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els que exercisquen una activitat professional per a la que es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici de la dita activitat professional. En tot cas, dins d’este col·lectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els que representen un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d’empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.

Els recordem que l’Ajuntament de Borriol és un punt habilitat per a expedir certificats electrònics de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica. Podeu obtindre més informació al respecte clicant ací.

Leave a reply