ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL MES DE FEBRER

ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL MES DE FEBRER

Avui dimarts 27 de febrer a les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament se celebra el Ple ordinari corresponent al mes de febrer amb el següent orde del dia:
A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.Exp. 414/2018. Dictamen C.I. aprovació programa i pressupost Festes de Sant Vicent 2018.
3.Exp. 333/2018. Dictamen C.I. modificació de crèdit 2/2018.
4.Exp. 89/2018. Dació compte RELACIONS GASTOS GENER 2018.
5.Exp. 287/2018. Dació COMPTE MINHAP Informació trimestral 2017 4TRIM.

B) Activitat de control
6.Dació compte decrets alcaldia.
7.Despatx extraordinari.

C) Precs i preguntes
8. Precs i preguntes.

Podeu seguir el Ple per Televisió de Borriol o al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply