INFORMACIÓ PÚBLICA DE LLICÈNCIA AMBIENTAL

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LLICÈNCIA AMBIENTAL

Avui dijous 15 de febrer s’ha inserit en el tauler d’anuncis municipal l’edicte d’informació pública de llicència ambiental referida a l’activitat consistent en una nau industrial d’emmagatzemament tèxtil amb edifici d’oficines i emplaçament en sòl urbà d’ús industrial ZI-1, referència cadastral 8343901YK4384S0001TL (Expedient Gestiona 2018/0250).
El procediment de referència se sotmet a informació pública per un termini de 20 dies a comptar a partir de l’endemà a aquell en què tinga lloc la publicació, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els que ho consideren convenient, formulen les al·legacions que estimen oportunes.
L’expedient es podrà examinar en l’àrea d’Urbanisme d’este Ajuntament, siti en la plaça de La Font, 17, durant l’horari de 09:00 a 14:00 hores.

Leave a reply