PROGRAMA D’EMISSIÓ DE BONS DIGITALS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES

PROGRAMA D'EMISSIÓ DE BONS DIGITALS PER A COL·LECTIUS VULNERABLES

L’objectiu d’aquest programa és la concessió d’ajudes per a finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o incrementar la velocitat dels ja contractats per a persones o unitats familiars identificades com a vulnerables.

És finançat a través de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, mitjançant els recursos financers derivats de l’Instrument Europeu de Recuperació Next Generation EU amb càrrec a la inversió 3 del component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El servei el presten els operadors que voluntàriament sol·liciten participar en el Programa d’emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables.

– AIRSIP TELECOMUNICACIONES SL

– CABLE AIREWORLD SA

– CREVINET FIBRA SL

– ENERGY CONSULTING ALBIR SL

– EURONA (QUANTIS GLOBAL SL)

– REDI FOR YOU (IBÉRICA DE REDES SL)

– MASMOVIL (XFERA MOVILES SAU)

– NETWORK FIBRA VALENCIANA SL

– O2 (TELEFÓNICA)

– LOWI (VODAFONE)LOWI

És una ajuda destinada a finançar el servei d’accés a internet en el domicili habitual. Consisteix en:

– Ajuda mensual per a finançar la contractació de nous serveis de connexió a banda ampla o l’increment de la velocitat dels ja contractats. Inclou exclusivament l’accés a internet fixa, no mòbil.

– El període màxim de l’ajuda és de 12 mesos des de la seua contractació amb l’operador triat per la persona beneficiària.

L’accés a internet al qual van dirigides les ajudes han de complir les següents característiques:

• Ubicació fixa (no inclou accés a Internet mòbil).

• Velocitat mínima de 30 Mbit per segon en sentit descendent en condicions d’hora punta.

• Tecnologia més adequada al context de la persona beneficiària.

Ho poden sol·licitar les persones o unitats familiars identificades com a vulnerables. S’entén per vulnerable, les persones físiques que complisquen les següents condicions:

– Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana.

– L’habitatge en la qual s’instal·larà la connexió haurà de ser la residència habitual de la persona sol·licitant.

– Pertànyer a un col·lectiu vulnerable: Persones que tinguen reconeguda la prestació de Renda Valenciana d’Inclusió, en qualsevol de les seues modalitats, en la data de la sol·licitud; o persones que tinguen reconeguda la prestació d’Ingrés Mínim Vital, en qualsevol de les seues modalitats, en la data de la sol·licitud.

La quantia del bo és d’un màxim de 240 € a repartir en dotze mensualitats, cadascuna d’elles de 20 €.

Es tracta d’una bonificació mensual de 20 € sobre el preu final (IVA inclòs) de la factura emesa: exclusivament sobre l’accés a internet.

Important. La quantia del bo es transfereix a l’operador que presta el servei pel que, al client, se li aplica directament la bonificació que serà reflectida en la factura.

La duració màxima és de 12 mesos des de la contractació del servei amb l’operador seleccionat.

Important. Finalitzat el període de gaudi del bo, l’operador que ofereix el servei es compromet a continuar prestant els serveis contractats pel client durant almenys un any en les mateixes condicions. El que no inclou l’aplicació de la bonificació, però sí les tarifes especials establides en el contracte.

Només es pot sol·licitar un bo digital per persona física i per unitat de convivència. Es considera unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge en el moment de la sol·licitud, existisquen o no llaços familiars entre elles.

L’ajuda es pot sol·licitar fins al 31/07/2023. Pot fer-se de dues formes:

a) de manera PRESENCIAL:

– En els oficines d’assistència en matèria de registres com les oficines PROP (Castelló Germans Bou: Av. Germans Bou, 47 – 12003 / Castelló, Casa dels Caragols: C. Major, 76 – 12001)

– En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració General de l’Estat, Administració dels Comunitats Autònomes, Diputacions Provincials, Ajuntaments o en els entitats que integren l’Administració Local o en qualsevol organisme o entitat del sector públic institucional que funcionen com a “finestreta única”.

– En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.

b) de manera TELEMÀTICA: es realitzarà a través del procediment https://www.gva.es/proc22532, per a això serà necessari comptar amb certificat electrònic.

La persona sol·licitant, en el moment d’emplenar la sol·licitud, ha d’establir una selecció, per ordre de preferència, de com a màxim tres operadors amb les quals està disposada a contractar el servei subvencionat. Aquesta primera selecció, servirà de manera orientativa, la persona interessada haurà de posar-se en contacte amb l’operador de la seua elecció per a verificar que efectivament pot donar-li servei en el seu domicili.

Més informació en:

https://innova.gva.es/es/web/brecha-digital/sol-licitud-bono-digital

Telèfon: 960 99 25 95 (Horari de 9:00 h a 15:00 h, de dilluns a divendres) / bono_digital@gva.es

O a l’oficina d’informació sobre Fons Europeus de l’Ajuntament de Borriol; poden sol·licitar cita prèvia mitjançant:

Telèfon: 674641780

Correu electrònic: daniel.bernat@borriol.es