PERMISOS DE QUEMA A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021

PERMISOS DE QUEMA A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2021

NORMES GENERALS OBLIGATÒRIES PER A TOTES LES CREMES:

Les accions recollides i regulades en aquest Pla Local de Cremes hauran de realitzar-se prèvia autorització per escrit de l’Ajuntament de Borriol.

Les autoritzacions tindran una validesa de 15 dies a partir de la data de la signatura.

La crema només es podrà realitzar amb nivell de preemergència per risc d´incendi forestal NIVELL 1, en els mesos i horaris establerts al Pla Local de Cremes.

La crema només es podrà realitzar des de l´eixida del sol I com a màxim fins les 13:30 hores.

Com a norma general quedaran prohibides les cremes, des de l´1 de juliol fins al 30 de setembre (ambos inclosos).

Com a norma general quedaran prohibides les cremes entre el Dijous Sant i dilluns immediatament següent al de Pasqua (conegut com a Dilluns de Sant Vicent).

En el moment d´efectuar l´activitat, la persona autoritzada estarà en possessió de la corresponent autorització.

En els dies de ponent se suspendran tots el treballs de cremes, I si iniciats aquestos, es produeix l´aparició d´aquest, se suspendrà immediatament l´operació i s’apagarà el foc.

Els permisos no tindran validesa en els dies de vent (superior a 10km/hora). Si iniciats els treballs es produei l´aparició d´aquest, se suspendrà immediatament l’operació i s’apagarà el foc.

No s’abandonarà la vigilància de la zona fins que el foc quede totalment apagat.

La persona autoritzada prendrà totes les mesures que considere oportunes i si escau les indicades per l’Agent Mediambiental, en tot moment serà el responsable dels danys que puga causar.

Qualsevol persona que advertisca un incendi forestal haurà de donar l’avís com més ràpid siga possible al telèfon 112 o a l’autoritat competent més pròxima.

Només es poden cremar restes de taronger tardà fins el 16 d’octubre. Des de l’eixida del sol fins les 11:00h. (autorització escrita no superior a 15 dies).

Bloc 1 (al mapa en GROC) dilluns, dimarts i dimecres

Bloc 2 (al mapa en BLAU) dijous, divendres i dissabte. 

A partir del 17 d’octubre fins al 31 de maig;  Crema de podes agrícoles i restes vegetals procedents de neteges manuals de cunetes, séquies i marges. 

A més de 500 metres de terreny forestal. Des de l´eixida del sol fins les 13:30 h. 

Autorització escrita no superior a 15 dies.

Baixa’t l’autorització:

Leave a reply